Menu

การอ่านปีคริสตศักราช เป็นภาษาอังกฤษ

การอ่านปีคริสตศักราช ถ้าอ่านเป็นไทยก็ไม่ยากเท่าไหร่ เช่น

1900 = หนึ่งพันเก้าร้อย

1950 = หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ

1985 = หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้า

2008 = สองพันแปด

2013 = สองพันสิบสาม

2020 = สองพันยี่สิบ

แต่การอ่านปีคริสตศักราชเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกันตรงที่บางปีจะอ่านทีละสองตัว บางปีอ่านคล้ายไทย

1900 = ไนนทีน ฮันเดริด

1950 = ไนนทีน ฟิฟทิ

1985 = ไนนทีน เอททิ ไฟฝ

2008 = ทู เธาเซินด เอท (นานนทีจะได้ยิน เทว็นทิ โอ เอท)

2013 = ทู เธาเซินด เทอทีน / เทว็นที เทอทีน

2020 = เทว็นทิ เทว็นทิ / ทู เธาเซิน เทว็นทิ


.

Comments

Comments

4 Comments
  1. Nut August 14, 2017 / Reply
    • Teacher August 18, 2017 / Reply
  2. Nut August 14, 2017 / Reply
    • Teacher August 18, 2017 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *