Menu

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative



องมาทำแบบทดสอบว่าด้วยเรื่อง การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative ซึ่งค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควร ก็ขอให้นักเรียนค่อยๆ ศึกษาเอา และหมั่นทบทวนหลายๆ รอบนะครับ เพื่อให้ซึมเข้าสมองทีละน้อย ถ้าใครพร้อมแล้วก็ลงมือทำแบบทดสอบได้เลยครับ

Sponser

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *