Menu

ฉันจะโทรเรียกตำรวจ I’ll cal the police. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’ll call the police!” อ่านว่า ไอล คอล เดอะ เพอะลิ๊ส แปลว่า ฉันจะโทรเรียกตำรวจ ไว้ขู่คนที่จะคิดทำอันตรายแก่เรา หรือเกิดเหตุขึ้นแล้ว เราอาสาที่จะโทรเรียกตำรวจก็ได้เช่นกัน

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *