Menu

ฉันต้องการให้คุณช่วย I need you help. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I need your help.” อ่านว่า ไอ นีด ยัว เฮ็ลพ แปลว่า ฉันต้องการให้คุณช่วย ไว้บอกเพื่อนร่วมงาน ถ้าคิดว่าเราทำงานนั้นคนเดียวไม่ได้ เช่น ช่วยให้พิมพ์งาน เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *