Menu

ช่วยด้วย Help! วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Help!” อ่านว่า เฮ็ลพ แปลว่า ช่วยด้วย ไว้ร้องตะโกนกรณีที่เกิดภัยแก่เรา และต้องการความช่วยเหลือ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *