Menu

ตำรวจ Police! วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Police!” อ่านว่า เพอะลิ๊ส แปลว่า ตำรวจ ไว้ร้องตะโกนกรณีที่จะเกิดภัยแก่เรา และ เราสามารถมองเห็นตำรวจใกล้ ไม่ก็เป็นการร้องเพื่อหลอกคนร้าย

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *