Menu

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 16

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 16 ใกล้จะสำเร็จวรยุทธเบื้องต้นแล้ว อีกสองด่านก็จะพ้นปราการแรกแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง

อุปกรณ์พกพาคลิกทำแบบทดสอบที่นี่ครับ


.

Comments

Comments

2 Comments
  1. ann May 31, 2013 / Reply
    • Teacher May 31, 2013 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *