Menu

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของคุณ ในที่นี้ได้รวบรวมประโยคง่ายๆ ที่ขอบอกว่าถ้าท่องได้ ก็ท่องเลย เพราะได้นำเอาสำนวน และประโยคที่คิดว่าจำเป็นสำหรับการสื่อสารกับบุคคลทั่วๆไป

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนั้น ควรจดจำประโยคหากินให้ได้อย่างน้อยหนึ่งประโยคต่อสถานการณ์ เช่น การทักทาย ถึงแม้จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ทุกคนควรจดจำ รูปแบบที่คิดว่าง่ายๆ เอาไว้สนทนาสักหนึ่งประโยคก็พอแล้วครับ

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่นำมาเสนอให้ทุกท่านศึกษาอยู่ด้านล่างนะครับ ก็ศึกษาและจดจำเอาเองแล้วกันครับ

อื่นๆ จะตามมาครับ


.

Comments

Comments

One Response
  1. Suphawan Kaewkumsaen August 25, 2012 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *