Menu

รักจริง ภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กัน

รักจริง ภาษาอังกฤษมีสองคำให้ใช้ตามสะดวกนะครับ

real กับ true แปลว่า จริง 

รักจริงภาษาอังกฤษ รักจริง ภาษาอังกฤษ


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *