Menu

สวัสดีปีใหม่ Happy new year. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Happy new year.” อ่านว่า แฮ๊พพิ นิว เยีย แปลว่า สวัสดีปีใหม่ ไว้กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *