Menu

สำนวนภาษาอังกฤษ เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร Time and tide wait for no man

สำนวนภาษาอังกฤษ เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร

สำนวนภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  Time and tide wait for no man เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร หรือที่เพลงร้องว่า วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร

time แปลว่า เวลา

tide แปลว่า กระแสน้ำที่ขึ้นลง

wait for แปลว่า รอคอย ต้องมีคำว่า for ตามหลังเสมอ

no แปลว่า ไม่

man แปลว่า คน แต่เรามักจะคุ้นกับคำว่าผู้ชายมากกว่า ถูกครับ นั่นคือคำแปลหลักของมันเลย

ถ้ามาลองแปลตามตัวก็จะได้ความว่า เวลา และ กระแสน้ำ รอคอย ไม่ คน (ประโยคแบบนี้เป็นการเล่นสำนวนคล้ายบทกวีอะครับ ถ้าเทียบให้เห็นกับของไทยเราก็เช่น อันว่าความกรุณาและปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ เป็นต้น )

ถ้าแปลให้ได้ใจความก็คือ เวลา และ กระแสน้ำ ไม่ รอคอย คน

เวลาก็เดินไป กระแสน้ำจะขึ้นลง มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจใครอยู่แล้วครับ

 

ภาพประกอบ :http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Wall_clock.jpg/200px-Wall_clock.jpg

 


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *