Menu

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ABC เอบีซี

ABC เอบีซี


กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ ABC มาแล้ว

 

กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้ ABC สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้ Chrome ในการใช้งาน เพราะเสียงอาจไม่ได้ยินครับ

 
วีดีโอเรียนรู้คำศัพท์ ABC เอบีซี


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *