Menu

แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้


“How do you say it in English?” คำว่า แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำว่า “เก่า” น่าจะใช้คำว่า old ใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อน

คำว่า “แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า” จะใช้คำว่า ex อ่านว่า เอ็กซ

ถ้าเป็นบรรดาแฟนเก่า บรรดาเมียเก่า บรรดาผัวเก่า ก็เติม es ต่อท้าย เป็น exes อ่านว่า เอ็กซิส

แต่จะกว่าเจาะจงให้ชัดเจนก็จะได้ดังนี้

ex-boyfriend แฟนหนุ่มเก่า
ex-girlfriend แฟนสาวเก่า
ex-wife เมียเก่า
ex-husband ผัวเก่า

That man is my ex.
แด็ทแมนอิสมายเอ็ก (ชายคนนั้นคือแฟนเก่าของฉัน หรือผัวเก่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับคุณ)

My ex-girlfriend sent me the flowers.
มาย เอ็กซ เกิ๊ลเฟร็นด เซ็นท มี เดอะ ฟล๊าวเวิส
แฟน(สาว)เก่า ของฉัน ส่ง ดอกไม้ มาให้ ฉัน

My son lives with my ex-wife.
มาย ซัน ลิฝส วิธ มาย เอ็กซ ไวฟ
ลูกชาย ของผม อาศัยอยู่ กับ เมียเก่า ของผม


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *