Menu

ฉันรักคุณ I love you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I love you.” อ่านว่า ไอ ลัฝ ยู แปลว่า ฉันรักคุณ คนไทยรู้มักอ่านว่า ไอ เลิฟ ยู คำว่า love เป็นเสียงกึ่งระหว่าง ลัฝ และ เลิฝ แต่ออกเสียงว่า ลัฝ จะใกล้เคียงกว่า

Advertisements

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *