Menu

8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงไม่ค่อยจะถูก หมวดสิ่งของต่างๆ

8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่สิ่งของต่างๆ ที่นักเรียนออกเสียงไม่ค่อยจะถูกกัน มาหัดออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *