Menu

admin Archive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 159 คำ รวมเป็น 314 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 159 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 159 รวมเป็น 314 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 2 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 again adv. อีกครั้ง

รวมสำนวน สุภาษิตภาษาอังกฤษคล้ายภาษาไทยที่เราคุ้นเคย

สำนวนที่เป็นการเปรียบเทียบ หรือสุภาษิตภาษาอังกฤษจะว่าไปแล้วบางทีก็คล้ายกับภาษาไทย เหมือนเป็นการแปลจากอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษเป๊ะเลย แต่บางสำนวน คำแปลจะเป็นคนเรื่องไปเลย แต่ความหมายจะคล้ายๆกัน มาเรียนรู้และศึกษาสำนวนสุภาษิตที่พบเห็นได้บ่อยๆกันเลยนะครับ สำนวน สุภาษิตภาษาอังกฤษน่ารู้ When at Rome, do as Romans do. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม Barking Dogs Never Bite! หมาเห่าไม่กัด Time and tide wait for no man เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร While the cat’s away, the mice will play. แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง Make Hay While the Sun Shines น้ำขึ้นให้รีบตัก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ  บัญชีคำศัพท์ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 ant n.

What is your brother like? พี่ชายของคุณมีนิสัยอย่างไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What is your brother like? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่าบุคคลมีนิสัยเป็นอย่างไร A: What is your brother like? ว็อท อิส ยัว บรั๊ดเดอะ ไลค พี่ชาย ของคุณ มีนิสัย อย่างไร   ฺB: He’s funny. ฮีส ฟั๊นนิ เขา ตลก   ฺB: What’s your sister like?  ว็อทส ยัว ซิ๊สเตอะ ไลค พี่สาว ของคุณ มีนิสัย อย่างไร   A: She’s friendly and kind. ชีส เฟร็นลิ แอน ไคด หล่อน

ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์และตุ๊กๆรับจ้าง

ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์และตุ๊กๆรับจ้าง เอาไว้สนทนาภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะครับ การสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกค้าฝรั่ง ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ไม่กี่ประโยคก็สามารถสื่อสารกันได้แล้ว ส่วนจะพูดคุยอะไรเรื่อยเปื่อยนอกเหนือจากนี้นั้น ก็ต้องอาศัยการฝึกปรือเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆเพิ่มเติมกันเอาแล้วกัน วันนี้จะมานำเสนอภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่สามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติโดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ การทักทาย การทักทายและถามความต้องการ การถามจุดหมายปลายทาง การตอบรับและปฏิเสธลูกค้า การบอกราคา การบอกความสามารถทางภาษา กล่าวลา ในเบื้องต้นก็เรียนรู้แค่นี้ก่อนนะครับ สามารถนำไปใช้ได้แน่นอน การทักทายกับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นแท็กซี่ หรือรถตุ๊กๆ ลูกค้าจะเป็นคนโบกรถนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ลูกค้าจะเดินมาหาเอง หลังจากลูกค้าโบก และรถเราจอดสนิทเรียบร้อยแล้ว เราเอาสามารถทักทายลูกค้าด้วยสำนวนง่ายๆก่อนเลยครับว่า Hello. เฮ็ลโล (สวัสดีครับ) Good morning. กุด ม๊อนิง (สวัสดียามเช้า) Good afternoon. กุด อ๊าฟเทอะนูน (สวัสดียามบาย) Good evening. กุด อี๊ฝนิง (สวัสดียามเย็น) เอาตัวที่ง่ายๆที่สุด คือ Hello. ใช้ได้ทุกยาม เสร็จแล้วก็ถามจุดหมายที่จะไปของลูกค้าตามหัวข้อด้านล่างนะครับ…. การทักทายและถามความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่เราเป็นคนจอดรถรอลูกค้า เช่น จอดรอตามจุดต่างๆ

Get ได้รับ เอา – คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 43 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɡet / เก็ท ชนิดของคำ verb แปลว่า ได้รับ, ได้, เอา, ซื้อ, ไปถึงหรือมาถึง, เข้าใจ… Did you get my letter? ดิด ยู เก็ท มาย เล็ทเทอะ คุณ ได้รับ จดหมาย ของฉัน หรือยัง What do you usually get for your birhtday? ว็อท ดู ยู ยู๊ชวลลิ เก็ท ฟอ ยัว เบิ๊ธเด ปกติ คุณ ได้รับ อะไร ใน วันเกิด ของคุณ Go and get me a spoon! โก แอน

Till the day I die จนวันตาย- วลีภาษาอังกฤษน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้วันนี้ ขอเสนอวลีที่ว่า “ Till the day I die” till อ่านว่า ทิล แปลว่า จนกว่า, จนกระทั่ง the อ่านว่า เดอะ ไม่ต้องแปล day อ่านว่า เด แปลว่า วัน I อ่านว่า ไอ แปลว่า ฉัน die อ่านว่า ดาย แปลว่า ตาย แปลเป็นภาษาไทยคือ จนวันตาย หรือ จนตาย นั่นเอง I’ll love you till the day I die. ไอล ลัฝ ยู ทิล เดอะ เด ไอ ดาย ฉัน จะ

ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ – วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันขอเสนอ “ทำอะไรอยู่” ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ ” Do what stay. แต่คำว่า ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “คุณกำลังทำอะไร”  ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่สามารถละคำว่า “คุณ” ได้เหมือนภาษาไทย ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ Where are you doing? ว็อท อา ยู ดู๊อิง คุณ กำลัง ทำอะไร (ทำอะไรอยู่) คำตอบก็จะเป็นการบอกว่ากำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เช่น I am playing games.  ไอ แอม เพล๊อิง เกม ฉัน กำลังเล่น เกม I am watching TV. ไอ แอม ว็อทชิง ทีวี ฉัน กำลังดู ทีวี I am listening to music.  ไอ แอม ลิ๊สเซินนิง ทู มิ๊วซิค ฉัน

More คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 42 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ mɔː / มอ ชนิดของคำ determiner, pronoun, adverb แปลว่า อีก , กว่า Do you want some more water? ดู ยู ว็อนท ซัม มอ วอเท๊อะ คุณ ต้องการ น้ำ อีก ไหม I need more money? ไอ นีด มอ มั๊นนิ ฉัน ต้องการ เงิน อีก This car is much more expensive. ดิส คา อิส มัช มอ อิกซเป็นซิฝ รถยนต์ คันนี้