Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 350-450 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 154 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 314 รวมเป็น 468 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 act n. การแสดง,การกระ ทำ 2 air

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 159 คำ รวมเป็น 314 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 159 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 159 รวมเป็น 314 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 2 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 again adv. อีกครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ  บัญชีคำศัพท์ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 ant n.

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐาน 95 คำ (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐานจำนวน 95 คำ คำนามเหล่านี้ถือว่าเป็นคำ Dolch Sight Words นะครับ นั่นคือเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเห็นแล้วสามารถอ่านได้เลยโดยไม่ต้องสะกดคำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์แนวฝรั่งนั่นเอง มาดูกันเลยว่า 95 คำที่ว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอพ คำนาม 95 คำ จาก Google Play ได้แล้ว คลิกดาวน์โหลดเกมคำนาม 95 คำ และอย่าลืมดาวน์โหลดภาพคำศัพท์จำนวน 95 คำด้วยนะครับไว้ประกอบการสอน  คลิกดาวน์โหลดภาพคำศัพท์คำนามพื้นฐาน 95 คำ 1 apple แอ๊พเพิล แอปเปิล 2 baby เบ๊บิ ทารก 3 back แบ็ค ข้างหลัง 4 ball บอล ลูกบอล 5 bear แบ หมี 6 bed เบด เตียงนอน 7

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อย ต้องรู้ทุกคำ จำให้แม่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยสุดๆ สำหรับฝรั่งเขานะครับ เป็นคำที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจเห็นว่าบางคำไม่นาจะอยู่ในหมวดหมู่คำที่ใช้บ่อยก็มี แต่สำหรับเจ้าของภาษาเขาบอกว่านี่แหละ ใช้บ่อยสุดๆแล้ว ดาวน์โหลดทดสอบคำศัพท์ 100 คำจาก Google Play ได้แล้วนะครับ คลิกดาวนโหลดคำศัพท์ 100 คำ หรือ สแกน qr code ก็ได้นะครับ ว่าแล้วก็มาดูกันเลยครับว่าคำที่ใช้บ่อยที่ว่าหน่ะ มีคำไหนบ้างที่เราไม่รู้จัก อย่าให้เยอะนะครับ เพราะคำเหล่านี้มันเป็นคำพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าไม่รู้จักคำพื้นฐานเหล่านี้ก็แย่เลย ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 a อะ หนึ่ง 2 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ 3 all ออล ทั้งหมด 4 an แอน หนึ่ง 5 and แอนด และ 6 are อา เป็น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอล ขอเกาะติดบอลโลกหน่อยแล้วกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวจะว่าไม่ยอมอัพเดทข่าวสารบ้านเมือง มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลยนะครับ ความจริงมีมากโขอยู่ แต่เอาที่สำคัญๆมาให้ชมแล้วกัน football (ฟุ๊ทบอล) คำนี้ใช้กันทั่วโลก ความหมายก็ตรงตัวนั่นแหละ แต่ชาวอเมริกันจะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า soccer (ซ็อคเคอะ) เพราะคำว่า football ในอเมริกาหมายถึง อเมริกันฟุตบอล สนามฟุตบอลเรียกว่า pitch หรือ football pitch (ฟุ๊ทบอล พิทช) floodlight (ฟลัดไลท) คือไฟสนามที่ส่องสว่างยังกะกลางวันที่คนไทยเรียก spotlight (สป๊อทไลท์) นั่นแหละ จริงๆแล้ว spotlight เขาใช้กันบนเวทีเป็นไฟกลมๆ ส่องเน้นที่จุดใดจุดหนึ่ง goal (โกล) คือประตู ส่วน corner (ค๊อเนอะ) คือมุม คำนี้คนพากย์เรียกติดปากว่า ลูกคอนเนอร์ คนที่เกี่ยวข้องกับเกม ผู้เล่นในสนามมีสองคนนะครับคือ ผู้รักษาประตู (goalkeeper) กับผู้เล่น (player, football player) คำว่าผู้รักษาประตู แปลตรงตัวมาจากคำว่า goalkeeper

การนับวันที่ และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ

การนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับถ้าพูดกันง่ายๆ แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด 1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว) five cars (รถยนต์ 5 คัน) เป็นต้น 2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ เอาไว้บอกลำดับของสิ่งต่างๆ ที่เห็นบ่อยๆคือ วันที่ กับชั้นของตึก ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำไปใช้ให้ดูสักสองประโยคแล้วกัน I

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวดนตรีชนิดต่างๆ Type of Music

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ แนวดนตรีชนิดต่างๆ “Type of Music” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับแนวดนตรีชนิดต่างๆกันนะครับ ว่าดนตรีที่เราชอบฟังนั้นเป็นแนวไหนกัน ชอบฟังเพลงช้าแนวป็อบ หรือเร็วๆแบบร็อค  หรืออาจชอบฟังหลายๆแบบก็ได้   1   classical แคล๊ซิเคิล คลาสสิก 2   jazz แจส แจ๊ส 3   blues บลูส บลูส์ 4   soul โซล โซล 5   punk พังค พังก์ 6   rock ร็อค ร็อก 7   pop พ็อพ ป็อป 8   country คั๊นทริ คันทรี 9   reggae

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน Daily Routine

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล   wake up เว๊ค คัพ ตื่นนอน   get up เก็ท ทัพ ลุกจากที่นอน   make a bed เมค คะ เบด เก็บที่นอน   brush my teeth บรัช มาย ทีธ แปรงฟัน   wash my face วอช มาย เฟส ล้างหน้า   take a bath เทค คะ บาธ อาบน้ำในอ่าง  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพดินฟ้าอากาศ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ เอาคำศัพท์ง่ายๆไปก่อนนะครับ 1 cloudy เคล๊าดิ มีเมฆมาก 2 cold โคลด หนาว 3 fine ไฟน แจ่มใส 4 foggy ฟ๊อกกิ มีหมอก 5 hot ฮ็อท ร้อน 6 rainy เร๊นนิ มีฝนตก 7 snowy สโน๊วิ มีหิมะตก 8 stormy สต๊อมมิ มีพายุ 9 sunny ซั๊นนิ มีแดดออก 10 windy วิ๊นดิ มีลมพัด