Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ 75 คำ CEFR Level A1 สำหรับนักเรียนระดับ A 1

  คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 สำหรับผู้เรียนในระดับต้น หรือระดับ A1 CEFR คือกรอบการเรียนภาษาต่างประเทศของยุโรปนะครับ เขากำหนดไว้ว่านักเรียนระดับนี้ควรเรียนรู้คำศัพท์ระดับไหน ซึ่งจะมีการทดสอบวัดระดับด้วยว่าผู้เรียนอยู่ระดับไหน สำหรับคำศัพท์ในระดับ A1 นั้น จะมีคำศัพท์อยู่ราวๆ 700 กว่าคำเท่านั้นเอง อาจจะฟังดูไม่เยอะ แต่ถ้านำคำศัพท์มาเรียบเรียงเป็นประโยคแล้ว จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 all right ออล ไรท ปลอดภัย, ได้สิ bad แบด แย่, เลว, ร้าย beautiful บิ๊วทิฟุล สวย, ดี, ไพเราะ best เบ็สท ดีที่สุด, ที่สุด better เบ็ทเทอะ ดีกว่า, ดีขึ้น big บิก ใหญ่ black แบล็ค สีดำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 350-450 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 154 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 314 รวมเป็น 468 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 act n. การแสดง,การกระ ทำ 2 air

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 159 คำ รวมเป็น 314 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 159 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 159 รวมเป็น 314 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 2 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 again adv. อีกครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ  บัญชีคำศัพท์ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 ant n.

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐาน 95 คำ (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐานจำนวน 95 คำ คำนามเหล่านี้ถือว่าเป็นคำ Dolch Sight Words นะครับ นั่นคือเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเห็นแล้วสามารถอ่านได้เลยโดยไม่ต้องสะกดคำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์แนวฝรั่งนั่นเอง มาดูกันเลยว่า 95 คำที่ว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอพ คำนาม 95 คำ จาก Google Play ได้แล้ว คลิกดาวน์โหลดเกมคำนาม 95 คำ และอย่าลืมดาวน์โหลดภาพคำศัพท์จำนวน 95 คำด้วยนะครับไว้ประกอบการสอน  คลิกดาวน์โหลดภาพคำศัพท์คำนามพื้นฐาน 95 คำ 1 apple แอ๊พเพิล แอปเปิล 2 baby เบ๊บิ ทารก 3 back แบ็ค ข้างหลัง 4 ball บอล ลูกบอล 5 bear แบ หมี 6 bed เบด เตียงนอน 7

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อย ต้องรู้ทุกคำ จำให้แม่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยสุดๆ สำหรับฝรั่งเขานะครับ เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจเห็นว่าบางคำไม่นาจะอยู่ในหมวดหมู่คำที่ใช้บ่อยก็มี แต่สำหรับเจ้าของภาษาเขาบอกว่านี่แหละ ใช้บ่อยสุดๆแล้ว ดาวน์โหลดทดสอบคำศัพท์ 100 คำจาก Google Play ได้แล้วนะครับ คลิกดาวนโหลดคำศัพท์ 100 คำ หรือ สแกน qr code ก็ได้นะครับ ว่าแล้วก็มาดูกันเลยครับว่าคำที่ใช้บ่อยที่ว่าหน่ะ มีคำไหนบ้างที่เราไม่รู้จัก อย่าให้เยอะนะครับ เพราะคำเหล่านี้มันเป็นคำพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าไม่รู้จักคำพื้นฐานเหล่านี้ก็แย่เลย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อย ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 a อะ หนึ่ง 2 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ 3 all ออล ทั้งหมด 4 an แอน หนึ่ง 5 and แอนด และ 6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอล ขอเกาะติดบอลโลกหน่อยแล้วกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวจะว่าไม่ยอมอัพเดทข่าวสารบ้านเมือง มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลยนะครับ ความจริงมีมากโขอยู่ แต่เอาที่สำคัญๆมาให้ชมแล้วกัน football (ฟุ๊ทบอล) คำนี้ใช้กันทั่วโลก ความหมายก็ตรงตัวนั่นแหละ แต่ชาวอเมริกันจะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า soccer (ซ็อคเคอะ) เพราะคำว่า football ในอเมริกาหมายถึง อเมริกันฟุตบอล สนามฟุตบอลเรียกว่า pitch หรือ football pitch (ฟุ๊ทบอล พิทช) floodlight (ฟลัดไลท) คือไฟสนามที่ส่องสว่างยังกะกลางวันที่คนไทยเรียก spotlight (สป๊อทไลท์) นั่นแหละ จริงๆแล้ว spotlight เขาใช้กันบนเวทีเป็นไฟกลมๆ ส่องเน้นที่จุดใดจุดหนึ่ง goal (โกล) คือประตู ส่วน corner (ค๊อเนอะ) คือมุม คำนี้คนพากย์เรียกติดปากว่า ลูกคอนเนอร์ คนที่เกี่ยวข้องกับเกม ผู้เล่นในสนามมีสองคนนะครับคือ ผู้รักษาประตู (goalkeeper) กับผู้เล่น (player, football player) คำว่าผู้รักษาประตู แปลตรงตัวมาจากคำว่า goalkeeper

Down คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค – ภาษาอังกฤษวันละคำ

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล down ดาวนึ ลง, ไปตาม, ลงใต้, ล่ม ชนิดของคำ pre, adv, adj บุรพบท, กริยาวิเศษณ์, คุณศัพท์ 1. ลง หมายถึง จากที่สูงสู่ที่ต่ำ Please lie down. พลีส ลาย ดาวนึ กรุณา นอน ลง We are walking down the hill. วี อา ว๊อคคิง ดาวนึ เดอะ ฮิล พวกเรา กำลัง เดิน ลง เนิน เขา The tree was cut down yesterday. เดอะ ทรี

Can คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ can อ่านว่า “แคน” ชนิดของคำ modal verb กริยาช่วย 1. สามารถ หมายถึง สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้  I can swim very fast. ไอ แคน สวิม เว๊ริ ฟาสท ผม สามารถ ว่ายน้ำ (ได้) เร็ว มาก Can you play  football? แคน ยู เพล ฟุ๊ทบอล คุณ สามารถ เล่น ฟุตบอล ได้ไหม No, I cannot play foot ball but I can play basketball. โน ไอ แคนน๊อท

a คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค – ภาษาอังกฤษวันละคำ

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล a เอ, อะ หนึ่ง a ชนิดของคำ determiner คำนำหน้านาม อ่านเน้นเสียง เอ ไม่เน้นเสียง อะ 1. หนึ่ง  (คน, ตัว, อัน, เล่ม, แท่ง,ฯลฯ) I have a pen. ไอ แฮฝ อะ เพ็น ฉัน มี ปากกา หนึ่งด้าม She has a cat and a dog. ชี แฮส อะ แค็ท แอนด อะ ดอก หล่อน มี แมว หนึ่งตัว และ หมา