Menu

คำศัพท์ใช้บ่อยสุดๆ Archive

All คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 33 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɔːl / ออล ชนิดของคำ determiner (คำนำหน้านาม) แปลว่า ทั้งหมด, ทั้ง Where are all students? แว อา ออล สตู๊เดินส นักเรียน ทั้งหมด อยู่ ที่ไหน All students are in the classroom. ออล สตู๊เดิน อา อิน เดอะ คลาสรูม นักเรียน ทุกคน อยู่ ใน ห้องเรียน All my pens are red. ออล มาย เพ็น อา เรด ปากกา ทั้งหมด ของฉัน มีสีแดง All ten

So คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 32 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /soʊ/ โซ ชนิดของคำ Adverb, Conjunction แปลว่า มาก, เช่นนั้น, ดังนั้น.. You are so beautiful tonight. ยู อา โซ บิ๊วทิฟุล ทุไนท คุณ สวย มาก คืนนี้ My teacher is so kind. มาย ทีชเชอะ อิส โซ ไคด ครู ของผม ใจดี มาก “He will love you forever, Jane” “I hope so.” “ฮี วิล ลัฝ ยู ฟอเร๊ฝเวอะ เจน ” “ไอ

Go คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 31 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /ɡoʊ/ โก ชนิดของคำ Verb แปลว่า ไป I go to school by bus. ไอ โก ทู สกูล บาย บัส ผม ไป โรงเรียน โดย รถบัส How do you go to work? ฮาว ดู ยู โก ทู เวิค คุณ ไป ทำงาน อย่างไร Where are you going? (are go+ing = กำลังไป) แว อา ยู โก๊อิง คุณ กำลังไป ไหน

Say คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 30 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /seɪ/ เซ ชนิดของคำ Verb แปลว่า พูด, กล่าว คำว่า say ส่วนใจจะใช้เล่าเรื่องในอดีต ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2 คือ said เซด It’s hard for me to say I’m sorry. อิทส ฮาด ฟอ มี ทุ เซ ไอม ซ๊อริ มัน ยาก สำหรับ ผม ที่จะ พูดว่า ผม เสียใจ Don’t say you love me if you don’t know me. ด้น เซ ยู ลัฝ มี

Or คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 29 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɔː/ ออ ชนิดของคำ คำสันธาน แปลว่า หรือ , ไม่งั้น Is that a cat or a dog? อิส แด็ท อะ แค็ท ออ อะ ดอก นั่น คือ แมว หรือ หมา Do you love me or not. ดู ยู ลัฝ มี ออ น็อท คุณ รัก ฉัน หรือ ไม่ Is he tall or short? อิส ฮี ทอล ออ ชอท

Will คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 28 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ wɪl/ วิล ชนิดของคำ กริยาช่วย แปลว่า จะ, ช่วย / will ย่อเป็น ‘ll ปกติถ้าเป็นประโยคคำถาม ความหมายคือ จะ แต่ถ้ามีเครื่องหมาย !ต่อท้าย จะเป็นการสั่ง แปลว่า ช่วย ประโยคคำถามบางทีเป็นการขอร้อง แปลว่า ช่วย I’ll go to school tomorrow? ไอล วิล โก ทู สกูล ทุม๊อโร ผม จะ ไป โรงเรียน พรุ่งนี้ He will go to the market with me. ฮี วิล โก ทู เดอะ ม๊าคิท วิธ มี

By คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 27 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ baɪ/ บาย ชนิดของคำ บุรพบท แปลว่า โดย, ข้างๆ, ภายใน, ผ่าน I go to school by bus. ไอ โก ทู สกูล บาย บัส ผม ไป โรงเรียน โดย รถบัส My sister was bitten by a big dog.* มาย ซิสเตอะ เวิส บิ๊ทเทิน บาย อะ บิก ดอก น้องสาว ของผม ถูกกัด โดย สุนัข ตัวใหญ่ I like to sit by the

From คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 26 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /frɒm/ ฟรอม ไม่เน้นเสียงอ่านว่า /frəm/ เฟริม ชนิดของคำ บุรพบท แปลว่า จาก, ตั้งแต่ Where do you come from? แว ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come from China. ไอ คัม เฟริม ไช๊นะ ผม มา จาก ประเทศจีน The flower from my dad is red. เดอะ ฟลาวเวอะ ฟรอม มาย แดด อิส เรด ดอกไม้ จาก พ่อ ของฉัน สีแดง

But คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 25 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /bʌt/ บัท ชนิดของคำ  สันธาน, บุรพบท แปลว่า แต่ , นอกจาก I like dogs but I don’t like cats. ไอ ไลค ดอกส บัท ไอ ด้นท ไลค แค็ทส ผม ชอบ หมา แต่ ผม ไม่ ชอบ แมว I’m sorry but I must go now. ไอม ซ๊อริ บัท ไอ มัสท โก นาว ผม ขอโทษ แต่ ผม ต้อง ไป เดี๋ยวนี้ He

She คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 24 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า /ʃiː/ ชี  /ʃi/ชิ ชนิดของคำ สรรพนาม แปลว่า หล่อน คำนี้ปกติอ่านว่า ชี แต่ในบทสนทนามักจะลดเสียงลงเหลือ ชิ เพื่อให้พูดได้ลื่นไหลขึ้น คำนี้เป็นบุรษสรรพนามที่ 3 บางคนแปลว่า เธอ  แต่ ณ ที่นี้ขอแปลว่า หล่อน นะครับ ถ้าแปลว่า เธอ เดี๋ยวจะซ้ำกับ เธอ (you) Who is she? ฮู อิส ชี หล่อน เป็น ใคร She is my sister. ชี อิส มาย ซิสเตอะ หล่อน เป็น น้องสาว ของผม Where is she from? แว อิส ชี ฟรอม หล่อน คือ จาก ไหน