Menu

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การขอโทษ

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

 • I’m sorry.
  ไอม ซ๊อริ (ผมขอโทษ)
 • I’m terribly sorry.
  ไอม เท๊ระบลิ ซ๊อริ (ผมขอโทษจริงๆ)
 • It’s my fault.
  อิทส มาย ฟ๊อลท (ความผิดผมเอง)
 • Please forgive me.
  พลีส ฟอกิ๊ฝ มิ (ยกโทษให้ผมด้วย)

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK


.

Comments

Comments

2 Comments
 1. chanyakanok July 14, 2012 / Reply
 2. ว่าน the trainer 4 October 27, 2012 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *