Menu

day after day …วันแล้ววันเล่า วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “day after day…?”

day อ่านว่า เด แปลว่า วัน

after อ่านว่า อ๊าวเทอะ แปลว่า หลังจาก

แต่ day after day แปลว่า ทุกวัน หรือวันแล้ววันเล่า ปกติจะใช้บอกกล่าวกับเรื่องที่ไม่ชอบ น่าเบื่อ น่ารำคาญ ที่จะต้องทำอะไรซ้ำซาก จำเจทุกวัน

I hate to do the cleaning day after day.
ไอ เฮท ทุ ดู เดอะ คลี๊นนิง เด บาย เด
ฉัน เกลียด ที่จะ ทำ ความสะอาด ทุกวัน

Jane wears the red shirt day after day.
เจน แวส เดอะ เรด เชิ๊ท เด บาย เด
เจน ใส่ เสื้อเชิ้ต สีแดง วันแล้ววันเล่า
ม็อม แฮส ทุ คุค ดิ๊นเนอะ เด บาย เด
แม่ จำต้อง ทำอาหาร เย็น วันแล้ววันเล่า

 


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *