Menu

Fast & Slow ช้ากับเร็ว | เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้าม

เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้ามกันนะครับ

Fast อ่านว่า ฟาสทึ แปลว่า เร็ว

Slow อ่านว่า สโล แปลว่า ช้า

คำศัพท์ตรงกันข้าม fast slow


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *