Menu

I กับ You เป็นเอกพจน์ หรือว่าพหูพจน์กันแน่

Q : I กับ You เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

A: I เป็นเอกพจน์ You เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

เอกพจน์ และพหูพจน์คือ?

เอกพจน์ คือ จำนวน 1 เดียว (หนึ่งคน หนึ่งตัว หนึ่งอัน)
พหูพจน์ คือ 2 จำนวน ขึ้นไป (สองคน สามตัว สี่อัน)

คำว่า I  เป็นเอกพจน์ เพราคำแปลคือ ฉัน ซึ่งมีแค่คนเดียว

คำว่า you เป็นเอกพจน์ ถ้าแปลว่า คุณ (มีคนเดียวยืนตรงหน้าเรา)
คำว่า you เป็นพหูพจน์ ถ้าแปล่า พวกคุณ (มีหลายคนยืนหน้าเรา)

Q : แล้วทำไมถึงจัดให้ I กับ You อยู่ในกลุ่มพหูพจน์
A: เพราะว่าสองคำนี้ใช้กริยาร่วมกันกับพหูพจน์

 

He, She, Itgoesto school
I, You, We, Theygoto school

 

He, She, Ithasa bike
I, You, We, Theyhavea bike

ถ้าจะเทียบกับภาษาไทยเช่น

พระ, เณรฉันข้าว
ครู, ตำรวจ, ชาวบ้านกินข้าว

ตัวอย่างประโยค

She goes to school by bus.
ชี โกส ทุ สกูล บาย บัส
หล่อน ไป โรงเรียน โดย รถบัส

He goes to school by bus.
ฮี โกส ทุ สกูล บาย บัส
เขา ไป โรงเรียน โดย รถบัส

I go to school by bus.
ไอ โก ทุ สกูล บาย บัส
ฉัน ไป โรงเรียน โดย รถบัส

They go to school by bus.
เด โก ทุ สกูล บาย บัส
พวกเขา ไป โรงเรียน โดย รถบัส

He has a bike.
ฮี แฮส อะ ไบ๊ค
เขา มี รถจักรยาน

You have a bike.
ยู แฮฝ อะ ไบ๊ค
คุณ มี รถจักรยาน


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *