Menu

Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก- วลีภาษาอังกฤษน่ารู้

nice-to-meet-you

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้วันนี้ ขอเสนอวลีที่ว่า “Nice to meet you.”

nice อ่านว่า ไนซ แปลว่า ดี
to อ่านว่า ทุ แปลว่า ที่จะ, ที่ได้
meet อ่านว่า มีท แปลว่า พบ
you อ่านว่า ยู แปลว่า คุณ

Nice to meet you.

แปลว่า ดี ที่ได้ พบ คุณ

แปลเป็นสำนวนไทยได้ว่า ยินดีที่ได้รู้จัก วลีนี้ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป

สำนวนนี้ไว้ใช้

  • แสดงความยินดี ที่ได้รู้จักใครสักคน ไม่ว่าจะทำความรู้จักด้วยตนเอง หรือมีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้

Jo: Hi, I’m Jo.
ไฮ ไอม โจ (หวัดดี ฉัน คือ โจ)

Jane: Hi, I’m Jane.
ไฮ ไอม เจน (หวัดดี ฉัน คือ เจน)

Jo: Nice to meet you.
ไนซ ทุ มีท ยู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

Jane: Nice to meet you, too.
ไนซ ทุ มีท ยู ทู (ยินดีที่ได้รู้จัก เช่นกัน)

…………………………………………………

Jo: Daeng, this is Jane.
แดง ดิส อิส เจน (แดง นี่ คือ เจน)

Daeng: Nice to meet you.

ไนซ ทุ มีท ยู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

Jane: Nice to meet you, too.
ไนซ ทุ มีท ยู ทู (ยินดีที่ได้รู้จัก เช่นกัน)


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *