Menu

No, thank you. ไม่ ขอบคุณ

no-thank-you

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้วันนี้ ขอเสนอวลีที่ว่า “No, thank you.”

no อ่านว่า โน แปลว่า ไม่ หรือ ไม่ใช่
thank you อ่านว่า แธ็งคิว แปลว่า ขอบคุณ

No, thank you. แปลว่า ไม่ (ครับ/ค่ะ) ขอบคุณ

สำนวนนี้ไว้ใช้

  • ตอบปฏิเสธ เมื่อมีคนยื่นข้อเสนอให้ ส่วนมากจะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม  เช่น

A: Coffee?
ค็อฟฟี๊ (กาแฟมั๊ย)

B: No, thank you.
โน แธ็งคิว (ไม่ครับ ขอบคุณ)

Sam: Jane, would you like some wine?
เจน วุด ยู ไลค ซัม ไว๊น (เจน คุณจะรับไวน์ไหม)

Jane: No, thank you.
โน แธ็งคิว (ไม่ค่ะ ขอบคุณ)

Dan: Would you like some more rice?
วุด ยู ไลค ซัม มอ ไรซ (คุณ ต้องการ ข้าว อีก ไหม)

Dee: No, thank you.
โน แธ็งคิว (ไม่ค่ะ ขอบคุณ)

คำว่า tea wine และ rice สามารถเอาเครื่องดื่มและอาหารชนิดอื่นๆแทนได้นะครับ


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *