Menu

กริยาวลี Archive

go out… ออกไปข้างนอก, ไปเที่ยว กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “go out…”  อ่านว่า โก เอ๊าท อ่านเร็วๆจะเป็น โกเว๊าท แปลว่า ไป นอก คำนี้พอจะเดาได้ว่าความหมายคืออะไร ความหมายของวลีนี้ที่พบบ่อยคือ ออกไปข้างนอก ออกไปเที่ยว ไฟดับ Please close the door before you go out. พลีส โคลส เดอะ ดอ บิฟ๊อ ยู โก เอ๊าท กรุณา ปิด ประตู ก่อน คุณ ออกไปข้างนอก I want to go out for dinner. ไอ ว็อนท ทุ โก เอ๊าท ฟอ ดิ๊นเนอะ ผม อยาก ออกไป

belong to เป็นของ กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “belong to…”  อ่านว่า บิล๊อง ทู แปลว่า เป็นของ , เป็นสมาชิก  Who does this car belong to? ฮู ดัส ดิส คา บิล๊อง ทู รถยนต์ คันนี้ เป็นของ ใคร It belongs to Sam. อิท บิล๊อง ทุ แซม มัน เป็น ของ แซม Do you belong to the art club? ดุ ยู บิล๊อง ทู ดิ อาท คลั๋บ คุณ เป็นสมาชิกของ ชมรม

get up… ลุกจากที่นอน หรือ บอกให้ลุกจากที่นอน กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “get up…”  อ่านว่า เก็ท อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เก็ทดัพ แปลว่า ลุกจากที่นอน หรือบอกให้ลุกจากที่นอน get up ต่างจาก wake up ตรงที่ wake up แค่ตื่นลืมตาเฉยๆ อาจจะนอนฟังเพลงต่อ หรือนอนดูทีวีก็ได้ แต่คำว่า get up หมายถึง ลุกออกจากที่นอน แล้วเตรียมตัวอาบน้ำแปรงฟัน เป็นต้น แต่ภาษาไทยมักแปลว่า ตื่นนอน What time do you get up? ว็อท ไทม ดุ ยุ เก็ท อัพ คุณ ลุกจากที่นอน เวลา เท่าไหร่ I usually get up early. ไอ ยู๊ชวลลิ เก็ท อัพ

wake up… ตื่น หรือ ปลุก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “wake up…”  อ่านว่า เวค อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เวคคัพ แปลว่า ตื่น หรือ ปลุก ตื่น หมายถึง ตื่นขึ้นเอง ส่วนปลุก จะเป็นการปลุกคนอื่นให้ตื่น โดยมีรูปประโยค ดังนี้ wake + someone/ he, she, it, me, us, them + up * wake up + Someone I usually wake up at 7 o’clock. ไอ ยู๊ชวลลิ เวค อัพ แอ็ท เซ็ฝเวิน เออะคล็อค โดยปกติ ผม ตื่นนอน เวลา 7 นาฬิกา Please

come from… มาจาก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “come from…”  อ่านว่า คัม ฟรอม แปลว่า มาจาก…. แต่คำว่า come from… ต้องตามด้วยถิ่นกำเนิดนะครับ ไม่ได้หมายถึงมาจากทำธุระโน่นนี่นั่นในภาษาไทยเรานะครับ Where do you come from? แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come from Thailand. ไอ คัม ฟรอม ไท๊แลนด ฉัน มา จาก ประเทศไทย Where do you come from? แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come

Come about เกิดขึ้น คำแปล ตัวอย่างประโยค – Phrasal Verb กริยาวลีน่ารู้

กริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันนี้ขอเสนอ “come about – คัม อะเบ๊า” come แปลว่า มา about แปลว่า เกี่ยวกับ come about แปลว่า เกิดขึ้น ถ้าเป็นคำศัพท์ที่ใช้ธรรมดาคือคำว่า happen ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องในอดีต คำกริยา come จะแปลงร่างเป็น came Do you how how the accident came about? ดู ยู โน ฮาว ดิ แอ็คซิเดินท เคม อะเบ๊าท คุณ รู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ได้อย่างไร Our cow was stolen again! How it came about this time?

boast about คุยโว – Phrasal Verb กริยาวลีน่ารู้

กริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันนี้ขอเสนอ “boast about – โบสท อะเบ๊า” ความหมาย :  คุยโว เกี่ยวกับใครคนหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุยโว หมายถึง พูดในเชิงยกย่อง พูดด้วยความภูมิใจ ซึ่งอาจทำให้คนอื่นหมั่นไส้นิดๆ  เช่น ลูกสอบติดนายร้อย แฟนประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ สมรรถนะของรถยนต์คันแพงๆ ฟีเจอร์ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ เป็นต้น Jenny is boasting about John’s success. เจ็นนิ อิส โบ๊สติง อะเบ๊า จอนส ซัคเซ็ส เจนนี่ กำลังคุยโว เกี่ยวกับ ความสำเร็จ ของ จอห์น He boasted about the performance of his new phone all day yesterday. ฮี โบ๊สเต็ด อะเบ๊า

aim at เล็งเป้า พุ่งเป้า – Phrasal Verb กริยาวลีน่ารู้

กริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันนี้ขอเสนอ “aim at – เอม แอ็ท”   (นายพราน, นักล่า) เล็งเป้า The hunter aimed at the deer and fired. เดอะ ฮั๊นเทอะ เอมดึ แอ็ท เดอะ เดีย แอน ไฟ๊เยิด นายพราย เล็งเป้าไปที่ กวาง แล้วก็ ยิง He is aiming his arrow at a bird on the tree. ฮี อิส เอ๊มมิง ฮิส แอ๊โร แอ็ท อะ เบิด ออน เดอะ ทรี เขา กำลังเล็ง ธนู

abide by ปฏิบัติตาม ยึดถือ – กริยาวลีน่ารู้

กริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันนี้ขอเสนอ “abide by อะไบ๊ด บาย” ความหมาย  ปฏิบัติตาม (กฏหมาย, ระเบียบ) , ยึดถือ(ประเพณี, วัฒนธรรม) I hope someday all people will strictly abide by the law. ไอ โฮพ ซั๊มเด ออล พี๊เพิล วิล สตริ๊คทลิ อะไบ๊ด บาย เดอะ ลอ ผม หวังว่า สักวัน ทุก คน จะ ปฏิบัติ ตาม กฏหมาย อย่างเคร่งครัด Most people in rural areas still abide by their old traditions.

See to ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยคการนำไปใช้

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล see to ซี ทู จัดการ see ชนิดของคำ v to ชนิดของคำ prep คำว่า See แปลว่า เห็น โดยใช้ตาในการมองห แต่คำว่า See to ไม่ได้แปลว่าเห็น หรือใช้ตาในการมองแต่อย่างใด See to แปลว่า จัดการ หรือดูแลแก้ไข โครงสร้างของประโยคคือ See to something something ในที่นี้คือ ปัญหา หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องจัดการแก้ไขนั่นเอง เช่น เพื่อนมาปัญหาอยากให้เราช่วยเหลือ ถ้าเราสามารถช่วยได้ ก็บอกเพื่อนไปเลยว่า Don’t worry. I’ll see to that. ด้น ว๊อริ ไอล ซี ทู แด็ท