Tag: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense

ห ลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense หมายรวมถึง Future Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดในอนาคต (Future Perfect Tense) ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไประยะหนึ่งในอนาคต (Future Perfect Continuous Tense) โครงสร้าง S + will +have+ been + V3  (Future …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Continuous Tense

ห หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Continuous Tense หลังจากเรียนจบแล้วน่าจะเข้ากรุได้นะครับ เพราะไม่นิยมใช้กัน หรือจะบอกว่าไม่ใช้เลยก็ยังได้ แต่มาศึกษาดูกันสักหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ลืมได้เลย ใช้กับเหตุการณ์ที่จะกำลังเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้าง S + will +be +being + V3 ประธาน + will+be+ being + กริยาช่องสาม ตัวอย่างประโยค My room will be …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense

ห หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ การใช้โครงสร้างนี้ก็เพื่อจะสื่อว่าในอนาคต อะไรจะถูกกระทำ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้าง S + will +be + V3 ประธาน + will+be+ กริยาช่องสาม ตัวอย่างประโยค My room will be cleaned tomorrow. ห้องของฉันจะถูกทำความสะอาดพรุ่งนี้ (หลังจากไม่เคยทำเป็นเดือน) The door …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense

ห ลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense หมายรวมถึง Past Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีต (Past Perfect Tense) ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งในอดีต (Past Perfect Continuous Tense) โครงสร้าง S + had + …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Continuous Tense

ก่ อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Continuous Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Past Continuous Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับ โดยมากจะเป็นนิทาน หรือเรื่องเล่าในอดีต ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีต โครงสร้าง S + was, were, +being + V3 ประธาน + was, were +being+ …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense

ก่ อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับคือ ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มักจะมีเวลากำกับด้วย โครงสร้าง S + was, were, + V3 ประธาน + was, were + กริยาช่องสาม ประธานตัวไหนใช้ …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Perfect Tense

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Perfect Tense หมายรวมถึง Present Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ (Present Perfect Tense) ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง (Present Perfect Continuous Tense) โครงสร้าง S + have, has + …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Continuous Tense

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Continuous Tense ก็คล้ายกับ Present Continuous Tense แตกต่างกันตรงโครงสร้างนิดหน่อย แค่นั้นเอง หลักการใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ โครงสร้าง S+is, am, are + being+V3 ประธาน + is, am, are + being +กริยาช่องสาม ประธานตัวไหนใช้ …

หลักการใช้ Passive Voice ทั้ง 12 ตัว จำหลักการได้ ก็ง่ายเอง

คราวก่อนได้เกริ่นนำไปแล้วว่า Actiive Voice กับ Passive Voice คืออะไร เนื้อหาในหน้านี้เป็นหน้าหลักสำหรับรวบรวม หลักการใช้ Passive Voice ทั้ง 12 ตัว เพื่อให้ง่ายในการค้นคว้านะครับ สำหรับคำกริยาที่จะนำมาใช้ในประโยค Passive Voice ต้องเป็นคำกริยาที่มีกรรมเท่านั้น เพราะคำแปลจะต้องมีคำว่า ใครหรืออะไร ถูกทำอะไรเสมอ ส่วนคำว่า by ที่แปลว่าโดย บางครั้งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้พูด และบางประโยคไม่ต้องมีเลยก็ได้ เช่น A …

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Simple Tense

ก่ อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Simple Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับคือ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไป โครงสร้าง S + is, am, are, + V3 ประธาน + is, am, are + กริยาช่องสาม …