Menu

NGSL Words Archive

Get ได้รับ เอา – คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 43 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɡet / เก็ท ชนิดของคำ verb แปลว่า ได้รับ, ได้, เอา, ซื้อ, ไปถึงหรือมาถึง, เข้าใจ… Did you get my letter? ดิด ยู เก็ท มาย เล็ทเทอะ คุณ ได้รับ จดหมาย ของฉัน หรือยัง What do you usually get for your birhtday? ว็อท ดู ยู ยู๊ชวลลิ เก็ท ฟอ ยัว เบิ๊ธเด ปกติ คุณ ได้รับ อะไร ใน วันเกิด ของคุณ Go and get me a spoon! โก แอน

More คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 42 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ mɔː / มอ ชนิดของคำ determiner, pronoun, adverb แปลว่า อีก , กว่า Do you want some more water? ดู ยู ว็อนท ซัม มอ วอเท๊อะ คุณ ต้องการ น้ำ อีก ไหม I need more money? ไอ นีด มอ มั๊นนิ ฉัน ต้องการ เงิน อีก This car is much more expensive. ดิส คา อิส มัช มอ อิกซเป็นซิฝ รถยนต์ คันนี้

Know คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 41 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ nəʊ / โน ชนิดของคำ Verb (คำกริยา) แปลว่า รู้ , รู้จัก How do you know? ฮาว ดู ยู โน คุณ รู้ ได้อย่างไร Do you know each other? ดู ยู โน อีช อั๊ดเดอะ คุณ รู้จัก กัน ไหม I don’t know. ไอ ด้น โน ฉัน ไม่ รู้ I know that she is nice. ไอ โน แด็ท ชี อิส

There คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 40 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ðeə / แด ชนิดของคำ Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) แปลว่า ที่นั่น My bike is there. มาย ไบค อิส แด จักรยาน ของฉัน อยู่ ที่นั่น I will wait for you there. ไอ วิล เวท ฟอ ยู แด ฉัน จะ คอย คุณ อยู่ ที่นั่น Who is over there? ฮู อิส โอ๊เวอะ แด ใคร อยู่ ตรงนั้น How can I get there? ฮาว แคน

Which อันไหน, ซึ่ง – คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 39 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ wɪtʃ / วิทช ชนิดของคำ pronoun (สรรพนาม), determiner (คำนำหน้านาม) แปลว่า อันไหน, คนไหน, อันไหน… , ซึ่ง จะแปลว่า อะไรนั้น ขึ้นอยู่กับบริบท ถ้าพูดถึงคนแปล่า คนไหน สัตว์แปลว่าตัวไหน สิ่งของแปลว่า อันไหน ด้ามไหน คันไหน เล่มไหน…. Which is your pen? วิทช อิส ยัว เพ็น ปากกา ของคุณ คือ ด้ามไหน The red one. เดอะ เรด วัน ด้าม สีแดง Which do you prefer- tea or coffee? เวิทช ดู

Can คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 38 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ kæn / แคน ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เคิน ชนิดของคำ modal verb (กริยาช่วย)/  Noun (นาม)  แปลว่า สามารถ, ขอ/ช่วย, กระป๋อง เป็นคำกริยาช่วย แปลว่า สามารถทำสิ่งใดๆได้จากการฝึกฝนมา แปลง่ายๆว่า …เป็น Can you swim? แคน ยู สวิม เธอ ว่ายน้ำ เป็น ไหม Yes. I can swim very fast. เย็ส ไอ แคน สวิม เว๊ริ ฟาสท ค่ะ ฉัน สามารถ ว่ายน้ำ ได้ เร็ว มาก Can you ride a horse? แคน ยู

About คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 37 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ əˈbaʊt / เออะเบ๊าทึ หรือ เออะเบ๊า ชนิดของคำ adverb (กริยาวิเศษณ์)/  Preposition (บุรพบท) แปลว่า ประมาณ, รอบๆ, ทั่ว, / เกี่ยวกับ, ถึง เป็นคำกริยาวิเศษณ์ แปลว่า ประมาณ, รอบๆ , ทั่ว เช่น I usually get up about 6 o’clock. ไอ ยู๊ชวลลิ เก็ท อัพ เออะเบ๊า ซิกส เออะคล็อค โดยปกติ ฉัน ตื่นนอน ประมาณ 6 โมง This cell phone costs about 3,000 baht. ดิส  เซ็ล โฟน

Would คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 36 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ wʊd/ วุด ชนิดของคำ modal verb (กริยาช่วย) แปลว่า จะ, ช่วย(ทำโน่นทำนี่ให้หน่อย) คำว่า would เป็นกริยาช่อง 2 (กริยาแสดงเหตุการณ์ในอดีต) ของคำว่า will เป็นการเล่าว่าในอดีตตอนนั้น ฉันจะทำโน่นทำนี่เป็นประจำเลย เช่น When I was young, I would drink milk every day. เว็น ไอ วอส ยัง ไอ วุด ดริงค มิลค เอ็ฝริ เด ตอนที่ ฉัน เป็น เด็ก ฉัน จะ ดื่ม นม ทุกวัน Every summer we would go to Chiang Mai.

one คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 35 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ wʌn/ วัน ชนิดของคำ determiner (คำนำหน้านาม) แปลว่า หนึ่ง My number is one. มาย นั๊มเบอะ อิส วัน หมายเลข ของฉัน คือ หนึ่ง I have one dog and two cats. ไอ แฮฝ วัน ดอก แอน ทู แค็ทส ฉัน มี หมา หนึ่งตัว และ แมว สองตัว There is one pen on the desk. แด อิส วัน เพ็น ออน เดอะ เด็สค มี

If คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 34 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɪf/ อิฟ ชนิดของคำ conjunction (คำสันธาน) แปลว่า ถ้า Please tell me if you see Jane. พลีส เท็ล มี อิฟ ยู ซี เจน กรุณา บอก ฉันด้วย ถ้า คุณ เห็น เจน If you have a car, I will go with you. อิฟ ยู แฮฝ อะ คา ไอ วิล โก วิธ ยู ถ้า คุณ มี รถยนต์ ฉัน จะ