Menu

Who do you live with? คุณอาศัยอยู่กับใคร


บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Who do you live with? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า คุณอาศัยอยู่กับใคร who do you live with

 
A: Who do you live with?
ฮู ดู ยู ลิฝ วิธ
คุณ อาศัยอยู่ กับ ใคร

 

 
A: I live with my parents?
ไอ ลิฝ วิธ มาย แพ๊เรินส
ฉัน อาศัย อยู่ กับ พ่อแม่

 

 
B: Do you live with your parents?
ดู ยู ลิฝ วิธ ยัว แพ๊เรินทส
คุณ อาศัยอยู่ กับ พ่อแม่ ใช่ไหม

 

 
A: No, I live with my brother.
โน ไอ ลิฝ วิธ มาย บรั๊ดเดอะ
ไม่ ผม อาศัยอยู่ กับ พี่ชาย

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

brother แปลว่า พี่ชาย หรือ น้องชาย ก็ได้ เป็นคำกลางๆ sister แปลว่า พี่สาว หรือ น้องสาว ก็ได้ แปลว่า เป็นคำกลางๆ ถ้าหลายคนก็เติม s ต่อท้าย brothers/ sisters ทั้งนี้ฝรั่งเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้อง แต่ถ้าอยากบอกว่าเป็นพี่หรือน้องก็ให้ใช้คำเหล่านี้ younger อ่านว่า ยั๊งเกอะ แปลว่า อ่อนกว่า older อ่านว่า โอ๊ลเดอะ แปลว่า แก่กว่า elder อ่านว่า เอ็ลเดอะ แปลว่า แก่กว่า Jo, this is my younger sister. โจ นี่ คือ น้องสาว ของฉัน My older brother is at home. พี่ชาย ของฉัน อยู่ ที่ บ้าน 

Parents แปลว่า พ่อแม่ แต่ถ้า parent (แพ๊เรินทึ) หมายถึง พ่อ หรือ แม่ คนใดคนหนึ่ง

who ฮู ใคร
do * ดู ทำ
you ยู คุณ
live ลิฝ อาศัยอยู่
with วิธ กับ
I ไอ ฉัน
my มาย ของฉัน
parents แพ๊เรินส พ่อแม่
your ยัว ของคุณ
no โน ไม่
brother บรั๊ดเดอะ พี่ชาย/น้องชาย

* do แปลว่า ทำ แต่ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล

Advertisements

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *