skip to Main Content

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยในกระทรวง

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (Ministry of Social Development and Human Security) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงพัฒนามั่นคงภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Department of Children and Youth – กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Empowerment of Persons with Disabilities – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Department of Older Persons (DOP) – กรมกิจการผู้สูงอายุ
Department of Social Development and Welfare (DSDW) – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Women’s Affairs and Family Development – กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Institute of Community Organization Development (Public Organization) – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
The National Housing Authority – การเคหะแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ)
The Pawn Office – สำนักงานธนานุเคราะห์
line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *