กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษคืออะไร รวมคำศัพท์จัดเต็มเกี่ยวกับการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ministry of Education ถ้าจะแปลแบบยึดคำศัพท์จะแปลได้ว่า “กระทรวงของการศึกษา” วันนี้ขอจัดเต็มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางการศึกษาครับ มาดูกันว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างที่เราควรทำความรู้จักเอาไว้

กระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ

กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษ

มีคำไหนบ้างที่เราพอคุ้นตา และมีคำไหนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อ้อ.. คงไม่จำเป็นต้องท่องหรอกนะครับ เมื่อใดที่ต้องการใช้ค่อยเข้ามาค้นคว้าก็ได้

กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school cluster
การตรวจสุขภาพ health examination
การทดสอบความสามารถในการเรียนต่อระดับสูง Graduate Record Examination (GRE)
การฝึกงาน internship
การรับรองวิทยฐานะ accrediation
การลงทะเบียน enrollment
การวัดผลการศึกษา educational measurement
การศึกษา education
การศึกษาก่อนวัยเรียน preschool education
การศึกษาขั้นพื้นฐาน fundamental education
การศึกษาเชิงสหวัฒธรรม intercultural education
การศึกษาด้านการจัดการ management education
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน nursery education
การศึกษาทั่วไป general education
การศึกษาทางไกล distance learning
การศึกษาทางไปรษณีย์ correspondence education
การศึกษาที่รัฐจัดให้ public education
การศึกษานอกระบบ non-formal education
การศึกษานานาชาติ international education
การศึกษาในระบบ formal education
การศึกษาปฐมวัย early childhood education
การศึกษาภาคบังคับ compulsory education
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา graduate study
การศึกษาระหว่างประจำการ in-service education
การสอบ examination
การสอบเข้าเรียน entrance examination
การสอบเบื้องต้น (ระดับปริญญาเอก) preliminary examination
การสอบปลายภาค final examination
การสอบไล่ final examination
การสอบวัดคุณสมบัติเบื้องต้น (ก่อนรับเป็นนักศึกษาปริญญาเอก) qualifying examination
การสำเร็จการศึกษา graduation
การโอนหน่วยกิต transfer of credits
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี scouting
เกียรตินิยมอันดับสอง second class honors
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง first class honors
คณบดี dean
คณะ faculty
คณิตศาสตร์ mathematics
ครุศาสตรบัณฑิต bachelor of education
ครูที่ปรึกษา teacher adviser
ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม high school principal
ความถนัด aptitude
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ international relations
คะแนนความถนัด aptitude score
คะแนนจิตพิสัย affective score
คะแนนเจตคติ attitude score
คะแนนเฉลี่ย average score
คะแนนผลสัมฤทธิ์ achievement score
ค่าธรรมเนียม fee
ค่าสัมประสิทธิ์ทางอารมณ์ emotional quotient
ค่าสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผล accomplishment quotient
จริยธรรม ethics
จริยศึกษา moral education
จิตพิสัย (ด้านความรู้สึก) affective domain
ดนตรีศึกษา music education
ดุษฎีนิพนธ์ dissertation
ดุษฎีนิพนธ์ doctoral thesis
ตัวชี้วัด indicator
ตำแหน่งทางวิชาการ faculty rank
ทักษะพิสัย (ด้านการเคลื่อนไหว) psychomotor domain
ทุนการศึกษา scholarship/ fund
ทุนรัฐบาลกลาง federal grant
ทุนหรือตำแหน่งที่ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น fellowship
เทคนิคศึกษา technical education
ธรณีวิทยา geology
ธุรกิจศึกษา business education
นักเรียน student
นักเรียนทุน scholar
นักเรียนประถมศึกษา elementary pupil
นักศึกษาพิเศษ (ไม่รับปริญญา) unclassified student
นิสิต/ นักศึกษา student
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 freshman
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 sophomore
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 junior
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 senior
นิสิต/ นักศึกษาต่างชาติ foreign student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาตรี undergraduate
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท graduate student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท master student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาเอก doctoral student
บริหารรัฐกิจ public administration
บัณฑิตวิทยาลัย graduate school
แบบทดสอบเจตคติ attitude test
แบบทดสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย general education development test
แบบทดสอบความถนัด aptitude test
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ achievement test
แบบทดสอบอัตนัย subjective test
ใบปะหน้า face sheet
ใบรับรองผลการศึกษา transcript
ประกาศนียบัตร certificate/ diploma
ประกาศนียบัตรบัณฑิต graduate diploma
ประถมศึกษา elementary education
ประถมศึกษา primary education
โปรแกรมเร่งรัด accelerated program
โปรแกรมภาษา language program
ปริญญากิตติมศักดิ์ honorary degree
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต doctor of philosophy degree in education
ปริญญาตรี/ ปริญญาบัณฑิต bachelor’s degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิต graduate degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิต master’s degree
ปริญญาเอก/ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต doctor’s degree
ปีการศึกษา academic year
ปีงบประมาณ fiscal year
ผลการเรียนเฉลี่ย grade point average (GPA)
ผู้ช่วยครูใหญ่ assistant principal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ assistant professor
ผู้บริหารการศึกษาระดับเขต district principal
ผู้ฝึกงาน intern
ผู้สอน instructor
แผนการสอน lesson plan
พื้นฐานการศึกษา educational foundation
พุทธิพิสัย (ด้านการรู้คิด) cognitive domain
เพศศึกษา sex education
ภาควิชา department
ภาษาต่างประเทศ foreign language
ภูมิศาสตร์ geography
มหาวิทยาลัย university
มหาวิทยาลัยเปิด open university
มหาวิทยาลัยของรัฐ state university
มัธยมศึกษา secondary education
มาตรวัดผลสัมฤทธิ์ achievement scale
รองศาสตราจารย์ associate professor
ระเบียนผลการศึกษา academic record
ระเบียนสะสม cumulative record
ระดับคะแนนเฉลี่ย grade point average (GPA)
ระดับสติปัญญาทางสัมฤทธิผล accomplishment quotient
ระบบการให้คะแนนเป็นเกรด grade point system
ระบบวิชาเอก-วิชาโท major-minor system
ระบบหน่วยกิต credit system
รัฐประศาสนศาสตร์ public administration
รัฐศาสตร์ political science
รายวิชา course
รายวิชา subject
รายวิชาเร่งรัด accelerated course
เรขาคณิต geometry
โรงเรียนการบิน flight school
โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ opportunity school
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง segregated special school
โรงเรียนของรัฐ state school
โรงเรียนเด็กพิเศษ opportunity school
โรงเรียนเทคนิค technical school
โรงเรียนในเขต regional school
โรงเรียนเอกชน private school
โรงเรียนประจำ boarding school
โรงเรียนประถมศึกษา elementary school
โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย intermediate school
โรงเรียนผู้ใหญ่ adult school
โรงเรียนมัธยมศึกษา high school
โรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น junior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย senior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ accredited high school
โรงเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัย university high school
โรงเรียนรัฐบาล public school
โรงเรียนราษฎร์ private school
โรงเรียนสอนผู้ใช้แรงงาน labor school
โรงเรียนสาธิต demonstration school
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย university elementary school
โรงเรียนอนุบาล kindergarten
โรงเรียนอาชีวศึกษา vocational school
ลงทะเบียน enroll
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ senior scout
วิชา subject
วิชาแกน core subject
วิชาเคมี chemistry
วิชาชีววิทยา biology
วิชาโท minor
วิชาบังคับเลือก restricted elective
วิชาฟิสิกส์ physics
วิชาเลือก elective/ elective subject
วิชาเลือกเสรี free elective
วิชาสามัญ general subject
วิชาเอก major
วิทยานิพนธ์ dissertation
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก doctoral thesis
วิทยาลัย college
วิทยาลัยครู teachers college
วิทยาลัยชุมชน community college
วิทยาศาสตรบัณฑิต bachelor of science
วิทยาศาสตรศึกษา science education
วิทยาศาสตร์ science
วิทยาศาสตร์กายภาพ physical science
วิทยาศาสตร์การกีฬา sports science
วิศวกรรมศาสตร์ engineering
วุฒิบัตร certificate
ศาสตราจารย์ professor
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ) emeritus professor
ศาสตราจารย์พิเศษ adjunct professor
ศิลปศาสตร์ liberal arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต bachelor of arts
ศิลปศาสตรศึกษา liberal education
ศิลปศึกษา art education
ศึกษาศาสตรบัณฑิต bachelor of education
สโมสรนิสิต/ นักศึกษา student union
สถาบันวิชาการ academy
สภานิสิต/ นักศึกษา student council
สภามหาวิทยาลัย University Council
สหพันธ์นักศึกษา student federation
สังคมศาสตร์ social science
สังคมศึกษา social studies
สาขาวิชา discipline
สาขาวิชา subject field
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Commission on Higher Education
สุขศึกษา health education
หน่วยการเรียนการสอน unit of instruction
หน่วยกิต credit
หนังสือประจำปี yearbook
หลักสูตร curriculum
หลักสูตรภาคค่ำ evening course
หลักสูตรรายวิชา subject curriculum
หลักสูตรวิชาชีพ vocational curriculum
หลักสูตรอาชีวศึกษา vocational curriculum
องค์การนิสิต/ นักศึกษา student government
อธิการบดี rector
อาจารย์ instructor
อาจารย์ประจำคณะ faculty staff
อาชีวศึกษา vocational education
อุดมศึกษา higher education
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ: ศัพท์บัญญัติการศึกษา (13 มี.ค.51)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 9

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *