กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อยภาษาอังกฤษ (Verb 3 ช่อง) คืออะไรบ้าง เรียง A-Z พร้อมคำอ่าน คำแปล

กริยา 3 ช่อง คือ คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง 12 Tense  ครับ เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกัน บางทีก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Tense อะไร หลังจากที่เรียนเรื่อง Tense เข้าใจแล้วรับรองว่าจะหายงงเลยครับว่าที่เรียกว่าสามช่องเพราะเหตุใด

กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

กริยาสามช่อง ที่ใช้บ่อยๆ ก็มีตามที่คัดมาให้ด้านล่าง คำที่พิมพ์หนาหมายถึง คำที่ใช้บ่อยสุดๆ ต้องจำให้ได้เลย ถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์ การท่องจำกริยา3ช่องตัวที่สำคัญๆ ก็คล้ายกับการท่องสูตรคูณนั่นเอง

กริยาทั้ง 3 ช่องใช้ยังไง

กริยาช่อง1 ใช้เล่าเหตุกาณ์ทั่วไป กริยาช่อง2 ใช้เล่าเรื่องในอดีต และกริยาช่อง3 บอกเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว

คำว่า read ช่อง 2 แม้จะเขียนคล้ายกับช่อง 1 แต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับ สังเกตดีๆ

คำว่า buy ช่อง 2 คำเขียนคือ bought แต่ก็อ่านคล้าย  taught ที่แปลว่าสอน ครับ ออกเสียง ออ

คำว่า have คืออีกคำหนึ่งที่ต้องจดจำให้แม่น เพราะตัวนี้ใช้ได้ในหลาย Tense ช่อง 2 คือ had

กริยา 3 ช่อง 1000 คํา น่าจะพอไหม

โอ้โห ตั้ง 1000 คำเลยนะ! มันเกินพอเลยนะนั่น เคยเห็นเขาทำเป็นหนังสือพกเล่มเล็กๆ ถ้าท่องได้มันก็ดี ไม่ว่าหรอก แต่บางคำนี่สิท่องไว้แต่ไม่ได้ใช้ เอาเป็นว่าเบื้องต้นนี้ เอาคำกริยาสามช่องพื้นฐานหล่านี้ไห้ได้ก่อนแล้วกัน ถือว่าเป็นคำพื้นฐานมากๆ ดังนั้นต้องท่องจำได้ได้เลยเชียว

  ตารางกริยา 3 ช่อง แบบอปกติ

กริยาแบบอปกติ หรือกริยาผิดปกติก็เรียก หมายถึง คำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่องบ้าง หรือต่างกันแค่ 2 ช่องบ้าง หรือไม่ต่างกันเลยก็มี

REGULAR VERB กริยาอปกติ

No ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 be = is, am, are was, were been เป็น อยู่ คือ
2 become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) become กลายเป็น
3 begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น
4 bet  เบ็ท bet เบ็ท bet พนัน
5 bite ไบท bit บิท bitten (or bit) บิทเทิน กัด
6 bleed บลีด bled  เบล็ด bled เลือดออก
7 blow บโล blew บลู blown บโลน พัด เป่า ตี
8 break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก
9 bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา
10 build บิลด built  บิลท built สร้าง
11 burst เบิสท burst burst ระเบิด
12 buy บาย bought บอท bought ซื้อ
13 catch แค็ทช caught คอท caught จับ , ขึ้นรถ
14 choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก
15 come  คัม came เคม come มา
16 cost  คอสท cost cost มีราคา
17 cut cut cut ตัด
18 dig  ดิก dug ดัก dug ขุด
19 dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) dived ไดฝด ดำนํ้า
20 do ดู did ดิด done ดัน ทำ
21 draw ดรอ drew ดรู drawn  ดรอน ลาก วาด เขียน
22 drink  ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม
23 drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ)
24 eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน
25 fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก หล่น
26 feel ฟีล felt เฟ็ลท felt รู้สึก
27 fight ไฟท fought ฟอท fought ต่อสู้
28 find ไฟนด found  เฟานดึ found พบ
29 fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน
30 forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม
31 forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม
32 freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว หนาว
33 get เก็ท got ก็อท got เอา ได้รับ
34 give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้
35 go โก went เว็นท gone กอน ไป
36 grind กรายด ground  กราวด ground บด ลับ
37 grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต, ปลูก
38 hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน ห้อย
39 hang (people) แฮง hanged  แฮงด hanged แขวนคอ
40 have แฮฝ had แฮด had มี
41 hear เฮีย heard เฮิด heard ได้ยิน
42 hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน
43 hurt เฮิท hurt hurt เจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ
44 know โน knew นู known โนน รู้
45 lay เล laid เลด laid วาง ออกไข่
46 lead หลีด led เหล็ด led นำ
47 learn เลิน learnt เลินท learnt เรียนรู้
48 leave ลีฝ left เล็ฟท left ละทิ้ง, จากไป
49 lend เล็นด lent  เล็นท lent ให้ยืม
50 lie ลาย lay เล lain เลน นอน
51 light ไลท lit  ลิท lit จุดไฟ
52 lose ลูส lost ลอสท lost แพ้ ทำหาย
53 make เมค made เมด made ทำ
54 meet มีท met เม็ท met พบ
55 mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด
56 pay เพ paid  เพด paid จ่าย
57 put พุท put put วาง
58 quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit) quit ควิท เลิก
59 read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน
60 ride ไรด rode โรด ridden ริดเดิน ขี่
61 ring ริง rang แรง rung รัง สั่น (กระดิ่ง)
62 rise ไรซ rose โรส risen ริสเซิน ขึ้น ลุกขึ้น
63 run รัน ran แรน run วิ่ง
64 say เซ said เซด said พูด
65 see ซี saw ซอ seen ซีน เห็น
66 seek ซีค sought ซอท sought ค้นหา
67 sell เซ็ล sold โซลดึ sold ขาย
68 set เซ็ท set set จัด
69 shake เชค shook  ชุค shaken เช๊เคิน เขย่า สั่น
70 shine ชายน์ shone  โชน shone ส่องแสง
71 shrink ชริงค shrank  ชแรงค shrunk ชรังค หดลง สั้นลง
72 sing ซิง sang แซง sung ซัง ร้องเพลง
73 sink ซิงค sank แซงค sunk ซังค จม ถอยลง
74 sit ซิท sat แซ็ท sat นั่ง
75 slide สไลด slid สลิด slid สื่นไถล, เลื่อนไป
76 sleep สลีพ slept  สเล็พท slept นอนหลับ
77 speak สปีค spoke สโปค spoken สโปเคิน พูด
78 spin สปิน spun สปัน spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
79 split สปลิท split split แตก, แยก
80 spring สปริง sprang สแปรง sprung สปรัง โดดอย่างเร็ว, เด้ง
81 sting สติง stung  สตัง stung ต่อย, แทง
82 stink สติงค stank สแตงค stunk สตังค ส่งกลิ่นเหม็น
83 strike สไตรค struck สตรัค struck ตี, ต่อย? กระทบ
84 string สตริง strung สตรัง strung ผูกเชือก ขึงสาย
85 swear สแว swore สวอ sworn สวอน สาบาน ปฏิญาณ
86 swell สเว็ล swelled สเว็ลดึ swollen สวอลเลิน โตขึ้น หนาขึ้น
87 swim สวิม swam สแวม swum สวัม ว่ายนํ้า
88 swing สวิง swung สวัง swung แกว่ง, เหวี่ยง
89 take เทค took ทุค taken เทคเคิน เอา พาไป
90 teach ทีช taught ทอท taught สอน
91 tear แท tore ทอ torn ทอน ฉีก ขาด
92 tell เท็ล told โทลดึ told บอก
93 think ธิง thought  ธอท thought คิด
94 throw ธโร threw ธรู thrown ธโรน เหวี่ยง ขว้าง
95 wake เวค woke โวค waken เวคเคิน ตื่น, ปลุก
96 wear แว wore วอ worn วอน สวม, ใส่
97 weave วีฝ wove โวฝ woven โวฝเฝิน ทอผ้า, สาน
98 weep วีพ wept เว็พทึ wept ร้องไห้
99 win วิน won ว็อน won ชนะ
100 write ไรท wrote โรท written ริทเทิน เขียน

ตารางกริยา 3 ช่อง แบบปกติ

กริยาแบบปกติ หมายถึง คำกริยาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่อย่างใด คงสภาพไว้เหมือนเดิมทุกประการ เพียงแค่เติม ed ต่อท้ายคำแค่นั้นเอง

REGULAR VERB กริยาปกติ

No ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 answer อ๊านเซอะ answered อ๊านเซิด answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
2 arrive อะไรฝ arrivedอะไรฝดึ arrived มาถึง ไปถึง
3 attend อะเท็นด attended อะเท็นเด็ด attended (เข้าร่วม) ประชุม
4 beg เบก begged เบกดึ begged ขอ
5 call  คอล called คอลดึ called เรียก โทรหา
6 change เชนจึ changed เชนจดึ changed เปลี่ยน
7 clean คลีน cleaned คลีนดึ cleaned  ทำความสะอาด
8 cook คุค cooked คุคทึ cooked ทำอาหาร
9 cry คราย cried ครายดึ cried ร้องไห้
10 dance แดนซ danced แดนซทึ danced เต้นรำ
11 die ดาย died ดายดึ died ตาย
12 end เอนด ended เอนดิด ended จบ
13 enjoy อินจ๊อย enjoyed อินจ๊อนดึ enjoyed สนุก, ชอบ
14 fix ฟิกซ fixed ฟิกซทึ fixed ซ่อม
15 hate เฮท hated เฮททิด hated เกลียด
16 help เฮ็ลพ helped เฮ็ลพทึ helped ช่วย
17 kiss คิส kissed คิสทึ kissed จูบ
18 lift ลิฟท lifted ลิฟเท็ด lifted ยก
19 like ไลค liked ไลคทึ liked ชอบ
20 listen ลิซเซิน listened ลิซเซินดึ listened ฟัง
21 live ลิฝ lived ลิฝดึ lived อาศัยอยู่
22 look ลุค looked ลุคทึ looked มอง
23 love เลิฝ loved  เลิฝดึ loved รัก
24 move มูฝ moved มูฝดึ moved ย้าย  ขยับ
25 need นีด needed นีดเด็ด needed ต้องการ
26 paint เพ๊นท painted เพ๊นทิด painted วาดภาพ  ระบายสี
27 plan แพลน planned แพลนดึ planned วางแผน
28 play เพล played พเลด played เล่น
29 rain เรน rained เรนดึ rainำd ฝนตก
30 return ริเทิน returned ริเทินดึ returned กลับคืน
31 serve เสิฝ served เสิฝดึ served เสิร์ฟ
32 shop ช็อพ shopped ช็อพทึ shopped จ่ายตลาด
33 smoke สโมค smoked สโมคทึ smoked สูบบุหรี่
34 sneeze สนีส sneezed สนีสดึ sneezed จาม
35 snow สโน snowed สโนด snowed หิมะตก
36 stay สเต stayed สเตด stayed พักอาศัย
37 stop สต็อพ stopped สต็อพทึ stopped หยุด
38 study สตัดดิ studied สตัดดิด studied เรียน
39 talk ทอค talked ทอคทึ talked สนทนา
40 travel แทรเวิล traveled แทรเวิลดึ traveled ท่องเที่ยว
41 try ทราย tried ทรายดึ tried ลอง, พยายาม
42 visit วิสิท visited วิสิทเท็ด visited เยี่ยม  เที่ยว
43 wait เวท waited เวททิด waited รอ
44 walk วอค walked วอคทึ walked เดิน
45 want ว็อนท wanted ว็อนทิด wanted ต้องการ
46 wash วอช washed วอชทึ washed ล้าง
47 watch ว็อทช watched ว็อทชทึ watched ดู
48 work เวิค worked เวิคทึ worked ทำงาน

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อยๆก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ ถ้าเข้าใจหลักพี้นฐานเบื้องต้นเพียงเท่านี้แล้ว รับรองว่าคำกริยาจะมารูปแบบไหน เราก็จะสามารถบอกได้ว่ามันคือคำกริยาช่องไหนกันไหน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 3025

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....