Menu

การใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Pronoun

ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Possessive Adjective ซึ่งเป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ ในบทนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นเจ้าของเหมือนกัน แต่เป็น Possessive Pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

ถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่า

ใครเห็นของฉันบ้าง (เห็นอะไรต้องรู้กันแล้วนะครับ เช่น ปากกาหาย หรือดินสอหายเป็นต้น)

นีไม่ใช่ของเธอนะ อย่ามาตู่เอาสิ

ของคุณราคาถูกจัง (มันเป็นอะไรนั้น ก็รู้กันแลวล่วงหน้า)

จากตัวอย่างด้านบนคือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของทั้งหมด จะสังเกตเห็นว่าไม่มีคำนามตามหลังเหมือน Possessive Adjective เลย

คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
mineไมนของฉัน
yoursยัวสของคุณ
hisฮิสของเขา
hersเฮอสของหล่อน
itsอิทสของมัน
oursเอาเวอะสของพวกเรา
theirsแดสของพวกเขา

ตัวอย่างการนำไปใช้

This is your hat. Where is mine?
นี่ คือ หมวก ของคุณ  ของฉัน อยู่ ไหน (หมวกของฉัน)

My house is big but yours is bigger.
บ้าน ของฉัน ใหญ่ แต่ ของคุณ ใหญ่กว่า (บ้านของคุณ)

Her car is red and his is red too.
รถยนต์ ของหล่อน สีแดง และ ของเขา สีแดง เหมือนกัน (รถของเขา)

She likes your cat very much. Do you like hers.
หล่อน ชอบ แมว ของคุณ มากๆ คุณ ชอบ ของหล่อน ไหม (แมวของหล่อน)

Your car is here and ours is there.
รถยนต์ ของคุณ อยู่ นี่ และ ของพวกเรา อยู่ ที่นั่น (รถยนต์ของพวกเรา)

I can see our kids but I can’t see theirs.
ฉัน เห็น ลูก ของเรา แต่ ฉัน ไม่ เห็น ของพวกเขา (ลูกของพวกเขา)

ทีนี้่คงพอเข้าใจการนำไปใช้จากตัวอย่างด้านบนนะครับ เจอกันบทเรียนต่อไปครับ

advertisement

.

Comments

Comments

One Response
  1. ปณิฏิฐา กุลมัย February 27, 2013 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *