Menu

ขอโทษครับ/ค่ะ Excuse me. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Excuse me.” อ่านว่า อิกสกิว มี  แปลว่า ขอโทษครับ/ค่ะ สำนวนนี้เอาไว้กล่าวขัดจังหวะคนอื่น เพื่อให้เขาหันมาสนใจเราก่อนเราจะพูดต่อ เช่นการถามทาง เป็นต้น

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *