Menu

ข้อสอบ O-NET ป. 6 2554 วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบออนไลน์

ข้
อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว ข้อสอบมีเพียง 8 ข้อเท้านั้น ตอบถูกจะได้คะแนนสูงมาก ในทำนองเดียวกัน ถ้าผิดก็จะติดลบมากเหมือนกัน

advertisement

.

Comments

Comments

3 Comments
  1. thatdao February 13, 2013 / Reply
  2. ด.ญ.อารีรัตน์ ลุสุข April 21, 2013 / Reply
  3. แตงโม ค่ะ May 9, 2013 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *