Menu

ข้อแตกต่างการใช้ Possessive Adjective กับ Possessive Pronoun

ทั้ง Possessive Adjective และ Possessive Pronoun เป็นตัวบ่งบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกัน ว่าอะไรเป็นของใคร แต่ความแตกต่างอยู่ที่การนำไปใช้งาน

Possessive Adjective ต้องมีนามตามหลัง ส่วน   Possessive Pronoun ไม่ต้องมีนามตามหลัง สามารถใช้แบบเดี่ยวๆ ได้เลย

Possessive AdjectivePossessive Pronounคำแปล
my + นามmineของฉัน
your + นามyoursของคุณ
his + นามhisของเขา
her + นามhersของหล่อน
its + นามitsของมัน
our + นามoursของพวกเรา
their + นามtheirsของพวกเขา

 

ตัวอย่างการนำใช้งาน

That is my cat. / That cat is mine.
นั่น คือ แมว ของฉัน / แมว ตัวนั้น คือ ของฉัน

This is your book./ This book is yours.
นี่ คือ หนังสือ ของคุณ/  หนังสือ เล่มนี้ คือ ของคุณ

These are his cars./ These cars are his.
เหล่านี้ คือ รถยนต์ ของเขา / รถยนต์ เหล่านี้ คือ ของเขา

Those are her pens. / Those pens are hers.
เหล่านั้น คือ ปากกา ของหล่อน / ปากกา เหล่านั้น คือ ของหล่อน

That is our dog./ That dog is ours.
นั่้น คือ สุนัข ของพวกเรา/ สุนัข ตัวนั้น คือ ของพวกเรา

This is their house./ This house is theirs.
นี่ คือ บ้าน ของพวกเขา/ บ้าน หลังนี้ คือ ของพวกเขา

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *