คำถามภาษาอังกฤษ มี 2 ประเภท ฝึกแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษให้คล่องกันเลย…

คำถามภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทนะ คือ Closed-ended Questions ภาษาไทยเรียกว่า คำถามปลายปิด และ Open-ended Questions ภาษาไทยเรียกว่า คำถามปลายเปิด แต่ละตัวก็จะแตกย่อยได้อีกหลายทีเดียว มาเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยว่ามีอะไรบ้าง

คำถามภาษาอังกฤษ

คำถามภาษาอังกฤษ

คำถามในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆนะครับ ได้แก่

 1. Closed-ended Questions ภาษาไทยเรียกว่า คำถามปลายปิด
 2. Open-ended Questions ภาษาไทยเรียกว่า คำถามปลายเปิด

อย่างที่เกริ่นไว้แต่ต้นนะครับว่า คำถามมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ซึ่งจะมีอะไรบ้าง และหน้าตาเป็นอย่างไร มาเรียนรู้กันนะบัดนาวเลย..

Closed-ended Questions  คำถามปลายปิด

คำถามปลายปิดหมายความว่า คุณมีสิทธิตอบในแวดวงจำกัน เช่น ใช่ หรือไม่ใช่ เอ หรือ บี เป็นต้น คำถามประเภทนี้มีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

คำถามใช่/ไม่ใช่ Yes-No Question

คำถาม Yes/ No Question นั้น เป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องตอบว่า Yes หรือ No  ซึ่งคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยทั้ง 24 ตัว

  เรียนรู้เพิ่มเติม  ⇒ กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว

 • Are you a teacher?คุณเป็นครูใช่ไหม
  Yes, I am. ใช่ ผมเป็นครู
  No, I’m not. ไม่ ผมไม่ได้เป็นครู
 • Is she at home? หล่อนอยู่บ้านใช่ไหม
  Yes, she is. ใช่ หล่อนอยู่บ้าน
  No, she isn’t. ไม่ หล่อนไม่ได้อยู่บ้าน
 • Were you at home yesterday? คุณอยู่บ้านใช่ไหมเมื่อวาน
  Yes, I were. ใช่ ผมอยู่บ้าน
  No, I weren’t. ไม่ ฉันไม่ได้อยู่บ้าน
 • Do you like dogs? คุณชอบสุนัขใช่ไหม
  Yes, I do. ใช่ ผมชอบสุนัข
  No, I don’t. ไม่ ผมไม่ชอบสุนัข
 • Does she like cats? หล่อนชอบแมวใช่ไหม
  Yes, she does. ใช่ หล่อนชอบแมว
  No, she doesn’t. ไม่ หล่อนไม่ชอบแมว
 • Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นใช่ไหม
  Yes, I can. ใช่ ผมว่ายน้ำเป็น
  No, I can’t. ไม่ ผมว่ายน้ำไม่เป็น
 • Will you go now? คุณจะไปตอนนี้ไหม
  Yes, I will. ใช่ ผมจะไปตอนนี้
  No, I won’t. ไม่ ผมจะไม่ไปตอนนี้
 • Should I see the doctor? ผมควรไปพบหมอไหม
  Yes, you should. ใช่ คุณควรไปพบหมอ
  No, you shouldn’t. ไม่ คุณไม่ควรไปพบหมอ
 • Must I go now? ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหม
  Yes, you must. ใช่ คุณต้องไปเดี๋ยวนี้
  No, you musn’t. ไม่ คุณไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้

คำถามเลือกตอบ Choice Question

คำถามนี้คล้ายกับ yes/ no แต่เป็นการเลือกตอบระหว่าง A หรือ B แทน เช่น

 • Are you a teacher or a doctor?คุณเป็นครูหรือหมอ
  I’m a teacher. ผมเป็นครู
  I’m a doctor. ผมเป็นหมอ
 • Is she at home or at work? หล่อนอยู่บ้านหรือที่ทำงาน
  She’s at work. หล่อนอยู่ที่ทำงาน
  She’s at home. หล่อนอยู่ที่บ้าน
 • Were you at home or at school yesterday? คุณอยู่บ้านหรืออยู่โรงเรียนเมื่อวาน
  I was at school. ผมอยู่ที่โรงเรียน
  I was at home. ผมอยู่ที่บ้าน
 • Do you like dogs or cats? คุณชอบสุนัขหรือแมว
  I like dogs. ผมชอบสุนัข
  I like cats. ผมชอบแมว
 • Will you go now or tomorrow? คุณจะไปตอนนี้หรือพรุ่งนี้
  I will go now. ผมจะไปตอนนี้
  I will go tomorrow. ผมจะไปพรุ่งนี้

คำถามท้ายประโยค Question Tag

คำถามชนิดนี้ เป็นคำถามสั้นๆท้ายประโยค ภาษาไทยประมาณว่า ใช่ใหม่ ไม่ใช่หรือ คำตอบก็คล้ายกับ Yes /no Question คำถามประเภทนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ เพราะจะมีเรื่องกฎเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

  เรียนรู้เพิ่มเติม  ⇒ Question Tag

 • I’m late, aren’t I? ฉันมาสาย ไม่ใช่รึ
  Yes, you are. ใช่ คุณมาสาย
  No, you aren’t. ไม่ คุณไม่ได้มาสาย
 • You’re a doctor, aren’t you? คุณเป็นหมอ  ไม่ใช่รึ
  Yes, I am. ใช่ ผมเป็นหมอ
  No, I’m not. ไม่ ผมไม่ได้เป็นหมอ
 • He’s running, isn’t he? เขากำลังวิ่ง ไม่ใช่รึ
  Yes, he is. ใช่ เขากำลังวิ่ง
  No, he isn’t. ไม่ เขาไม่ได้กำลังวิ่ง
 • Jane was ill, wasn’t she? เจนป่วย ไม่ใช่รึ
  Yes, she was. ใช่ หล่อนป่วย
  No, she wasn’t. ไม่ หล่อนไม่ได้ป่วย

Open-ended Questions  คำถามปลายเปิด

คำถามปลายเปิดหมายความว่า คุณมีสิทธิที่จะตอบอะไรก็ได้เยอะแยะมากมาย ไม่จำกัดแค่สองคำตอบเหมือนคำตอบปลายปิด ซึ่งคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นด้วย Wh หรือ H หรือที่เรียกกว่าว่า Wh questions หรือ 7 Wh and 1 H ประกอบไปด้วย Who, What, Where, When, Why, Whom, Whose และ How

คำถาม Wh Questions

  เรียนรู้เพิ่มเติม  ⇒ Wh Questions

Who is this? นี่ คือ ใคร
This is John. นี่ คือ จอน

What is this? นี่ คือ อะไร
This is a cat. นี่ คือ แมว

Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน
I’m from a small town. ผมมาจากเมืองเล็กๆ

When will you come back to Thailand? คุณ จะ กลับ ไทย เมื่อไหร่
I’ll go back next week. ฉันจะกลับอาทิตย์หน้า

Why doesn’t she come? ทำไม หล่อน ไม่ มา
She’s busy. หล่อนยุ่ง

Whom do you love? คุณ รัก ใคร
I love Jo. ฉันรักโจ

Whose dog is running? หมา ของใคร กำลังวิ่ง
His dog. หมาของเขา

How are you? คุณ เป็น อย่างไร
I’m good. ฉันสบายดี

คำถามแบบอ้อม Indirect Questions

คำถามชนิดนี้ เป็นการถามแบบอ้อมๆ ไม่ถามตรงๆ ถือว่าเป็นการถามแบบสุภาพนั่นเอง

Direct: What is your name? คุณชื่ออะไร
Indirect: Could you tell me your name, please? ช่วยบอกชื่อของคุณหน่อยได้ไหม
Answer : My name is Thomas. ผมชื่อโทมัส

Direct: What time is it? เวลาเท่าไหร่
Indirect: Do you know what time it is? คุณพอจะทราบไหมว่าเวลาเท่าไหร่แล้ว
Answer : It’s ten o’clock. เวลา 10 นาฬิกา

  เรียนรู้เพิ่มเติม  ⇒ Indirect Questions

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 72

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *