คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ หรือวงคำศัพท์ ที่ไม่ได้ยากเกินไป ผู้จัดทำได้แบ่งออกตามหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดย “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่นำมารวบรวม ณ ที่นี้  เอาเฉพาะคำง่ายๆมาให้ศึกษากัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

จะว่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับ เพราะเป็นคำศัพท์อังกฤษง่ายๆ สำหรับคำศัพท์อังกฤษยากๆ ยังไม่กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับ เอาพื้นฐานให้ได้ก่อน แล้วตัวยากๆค่อยว่ากัน สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา พยายามจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา ให้ได้เลยเชียวครับ เพราะเป็นคำศัพท์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กหนดให้เป็นคำพื้นฐานตามหลักสูตร

 

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา และหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ใช่ตะลุยท่องคำศัพท์อย่างเดียวนะครับ ให้น้องๆหนูๆ เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษด้วย จะได้รู้ว่าเวลาเขานำไปใช้จริงๆหนะ เขาเอาไปประกอบกันอย่างไร และนั่นคือภาษาที่เขาใช้กันจริงๆ คลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องเรียนรู้ได้เลย

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ต่างๆ

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 100 คำ

  ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ คลิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ ที่น่าสนใจเรียนรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ได้แก่ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ คําศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ ชุดที่ 1

 
คำศัพท์อังกฤษหมวดต่างๆ ชุดที่ 2

คำศัพท์อังกฤษหมวดหมู่ต่างๆ ชุดที่ 3

คำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ ชุดที่ 4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ

คำศัพท์เหล่านี้คัดมาแล้วว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มเรียน และต้องจดจำให้ได้นะครับ มีทั้งคำอ่านและคำแปลให้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางว่ามันอ่านว่าอย่างไร อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้ทุกคำ แต่ก็ถือว่าถ้าอ่านตามนี้ฝรั่งเขาก็ฟังออกอยู่หรอกว่าเราพูดอะไร (มี 1000 คำ เดี๋ยวทยอยพิมพ์ให้จนครับนะครับ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด a

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
2 able เอ๊เบิล สามารถ
3 about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
4 above อะบัฝ เหนือ
5 act แอ๊คท แสดง
6 add แอด บวก, เพิ่ม
7 afraid อะเฟร๊ด กลัว
8 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
9 again อะเกน อีกครั้ง
10 against อะเก๊นสท ต้าน, พิง
11 age เอจ อายุ
12 ago อะโก …มาแล้ว
13 agree อะกรี เห็นด้วย
14 air แอ อากาศ
15 all ออล ทั้งหมด
16 allow อะล๊าว อนุญาต
17 also อ๊อลโซ ด้วย, เช่นกัน
18 always อ๊อลเวส เสมอ
19 am แอม เป็น อยู่ คือ
20 among อะมั๊ง ระหว่าง
21 an แอน หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
22 and แอนด และ
23 anger แอ๊งเกอะ ความโกรธ
24 angle แอ๊งเกิล มุม
25 animal แอ๊นนะเมิล สัตว์
26 answer อ๊านเซอะ ตอบ, คำตอบ
27 aunt อ้าน ป้า
28 any เอ๊นนิ ใดๆ , เลย
29 appear อะเพี๊ย ปรากฏ
30 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
31 area แอ๊เรีย พื้นที่
32 arm อาม แขน
33 arrange อะเร็นจ จัดแจง
34 arrive อะไรฝ มาถึง
35 art อาท ศิลปะ
36 as แอส ขณะที่, ราวกับ
37 ask อาสค ถาม
38 at แอ็ท ที่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด b

39 baby เบ๊บิ เด็ก, ที่รัก
40 back แบ็ค หลัง
41 bad แบด เลว
42 ball บอล ลูกบอล
43 banana บะน๊านะ กล้วย
44 band แบนด วงดนตรี
45 bank แบ๊งค ธนาคาร
46 bar บา ร้านเหล่า, แท่ง
47 barber บ๊าเบอะ ช่างตัดผม
48 base เบส ฐาน
49 basic เบ๊สิค พื้นฐาน
50 basket บาสกิท ตะกร้า
51 bat แบ๊ท ค้างคาว
52 be บี เป็น อยู่ คือ
53 beach บีช ชายหาด
54 bear แบ หมี
55 beat บีท ตี, เอาชนะ
56 beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
57 beauty บิ๊วทิ ความงาม
58 because บิค๊อส เพราะว่า
59 become บิคัม กลายเป็น
60 bed เบด เตียง
61 beer เบีย เบียร์
62 before บิฟอ ก่อน
63 begin บิกิน เริ่ม
64 behind บิไฮด หลัง
65 believe บิลิฝ เชื่อ
66 bell เบ็ล กระดิ่ง
67 below บิโล ใต้
68 beside บิไซ๊ด ข้างๆ
69 best เบสท ดีที่สุด
70 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
71 between บิทวีน ระหว่าง
72 big บิก ใหญ่
73 bike ไบค จักรยาน
74 bird เบิด นก
75 bit บิท ส่วน
76 bitter บิทเทอะ ขม
77 black แบลค ดำ
78 block บล็อก ช่วงตึก
79 blood บลัด เลือด
80 blow บโล (ลม) พัด, เป่า
81 blue บลู สีฟ้า
82 board บอด กระดาน, กรรมการ
83 boat โบท กระดาษ
84 body บ๊อดิ ร่างกาย
85 bone โบน กระดูก
86 book บุค หนังสือ
87 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
88 both โบธ ทั้งคู่
89 bottom บ๊อทเทิม ก้น
90 box บ๊อกซ กล่อง
91 boy บอย เด็กชาย
92 branch บรานช สาขา, กิ่ง
93 bread เบรด ขนมปัง
94 break เบรก ทำแตก
95 bright ไบรท สว่าง, ฉลาด
96 bring บริง นำมา
97 broad บรอด กว้าง
98 brother บรัธเดอะ พี่ชาย
99 brown บราวน สีน้ำตาล
100 build บิลด สร้าง
101 burn เบิน เผา
102 bury เบ๊อริ ฝัง
103 bus บัส รถบัส
104 but บัท แต่
105 butter บั๊ทเทอะ เนย
106 buy บาย ซื้อ
107 by บาย โดย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด C

108 cake เค๊ค ขนมเค้ก
109 call คอล เรียก, โทร
110 camp แค๊มพ แคมป์
111 can แคน สามารถ, กระป๋อง
112 canal คะแน๊ล คลอง
113 capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง
114 captain แค๊พทิน กัปตัน
115 car คา รถยนต์
116 card คาด การ์ด
117 care แค ห่วงใย
118 carry แค๊ริ ถือ
119 case เคส กล่อง
120 cat แค็ท แมว
121 catch แค็ทช จับ
122 cause คอส สาเหตุ
123 center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง
124 century เซ็นชริ ศตวรรษ
125 certain เซ๊อเทิน แน่นอน
126 chair แช เก้าอี้
127 chance ชานซ โอกาส
128 change เชนจ เปลี่ยน
129 character แค๊ริคเทอะ บุคลิกลักษณะ
130 charge ชาจ คิดราคา
131 chart ชาท ตาราง
132 cheap ชีพ ราคาถูก
133 check เช็ค ตรวจสอบ
134 chick ชิค ลูกไก่
135 chief ชีฟ หัวหน้า, สำคัญ
136 child ไชด เด็ก
137 children ชิลเดริน เด็กๆ
138 choose ชูส เลือก
139 circle เซ๊อเคิล วงกลม
140 city ซิททิ เมือง
141 claim เคลม อ้าง
142 class คลาส ห้องเรียน
143 clean คลีน สะอาด, ทำความสะอาด
144 clear เคลีย ใส
145 clever เคล็ฝเฝอะ ฉลาด
146 climb ไคลม ปีน
147 clock คล็อค นาฬิกา
148 close โคลส ปิด
149 clothes คโลธส์ เสื้อผ้า
150 cloud คเลาด เมฆ
151 coast โคสท ฝั่ง
152 coat โคท เสื้อคลุม
153 coffee ค๊อฟิ กาแฟ
154 cold โคลด หนาว
155 collect คะเล็คท สะสม
156 color คัลเลอะ สี
157 column ค๊อเลิม คอลัมน์
158 come คัม มา
159 common ค๊อมเมิน ธรรมดา
160 compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ
161 complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์
162 condition คันดิ๊เชิน สภาวะ
163 connect คะเน็คท เชื่อมต่อ
164 consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา
165 contain คันเท๊น บรรจุ
166 continent ค๊อนทิเนินท ทวีป
167 continue คันทิ๊นิว ต่อเนื่องไป
168 control คันโทร๊ล ควบคุม
169 cook คุค พ่อครัว
170 cool คูล เย็น
171 copy ค๊อพพิ คัดลอก
172 corn คอน ข้าวโพด
173 corner ค๊อเนอะ มุม
174 correct คะเร็คท ถูกต้อง
175 cost คอสท มีราคา
176 cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย
177 could คุด สามารถ
178 count เค้าท นับ
179 country คั๊นทริ ประเทศ
180 course คอส หลักสูตร
181 cover คั๊ฝเฝอะ คุม
182 cow คาว วัว
183 create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์
184 crop คร็อพ ผลผลิต
185 cross ครอส ข้าม
186 crowd คราวด ผู้คน
187 cry คราย ร้องให้
188 current เค๊อเรินท ปัจจุบัน
189 cut คัท ตัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด D

190 dad แดด พ่อ
191 dance ดานซ เต้น
192 danger แด๊นเจอะ อันตราย
193 dark ดาค มืด
194 daughter ด๊อเทอะ ลูกสาว
195 day เด วัน
196 deal ดีล ข้อตกลง
197 dear เดีย ที่รัก
198 death เดธ ความตาย
199 decide ดิไซด ตัดสินใจ
200 deep ดีพ ลึก
201 degree ดิกรี๊ ระดับ
202 dentist เด็นทิสท หมอฟัน
203 depend ดิเพ็นด ขึ้นอยู่กัน
204 describe ดิสไกร๊บ บรรยาย
205 desert เด็สเสิท ทะเลทราย
206 design ดิไซ๊น ออกแบบ
207 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
208 determine ดิเท๊อมิน ตัดสินใจ
209 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
210 dictionary ดิ๊คชะนะริ พจนานุกรม
211 die ดาย ตาย
212 differ ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
213 difficult ดิ๊ฟฟิเคิล ยาก
214 diligent ดิ๊ลิเจินท ขยัน
215 direct ไดเร๊คท ตรง
216 dirty เด๊อทิ สกปรก
217 discuss ดิซกั๊ซ อภิปราย
218 distance ดิ๊ซเตินซ ระยะทาง
219 divide ดิไวด แบ่ง
220 division ดิวิ๊เชิน แผนก
221 do ดู ทำ
222 doctor ด็อคเทอะ หมอ
223 dog ดอก สุนัข
224 dollar ด๊อลละ ดอลลาร์
225 door ดอ ประตู
226 double ดั๊บเบิล คู่, สองเท่า
227 down ดาวน์ ลง
228 draw ดรอ วาด
229 dream ดรีม ฝัน
230 dress เดร็ส ชุด
231 drink ดริงค ดื่ม
232 drive ดไรฝ ขับ
233 drop ดรอพ หยดน้ำ
234 dry ดราย แห้ง
235 duck ดัค เป็น
236 during ดิ๊วริง ระหว่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด E

237 each อีช แต่ละ
238 ear เอีย หู
239 early เอ๊อลิ แต่เช้า
240 earth เอิธ โลก
241 ease อีส บรรเทา
242 east อีสท ทิศตะวันออก
243 easy อีซิ ง่าย
244 eat อีท กิน
245 edge เอ็จ ขอบ
246 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
247 effect อิเฟ็คท ผลกระทบ
248 egg เอก ไข่
249 eight เอท แปด
250 electric อิเล็คทริค เกี่ยวกับไฟฟ้า
251 electricity อิเล็คทริ๊ซซิทิ ไฟฟ้า
252 else เอลซ อื่น
253 empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
254 end เอ็นด จบ
255 enemy เอ็นนะมิ ศัตรู
256 energy เอ็นนะจิ พลังงาน
257 engine เอ็นจิน เครื่องยนต์
258 enough อินัฟ พอ
259 enter เอ็นเทอ เข้า
260 equal อี๊ควัล เท่ากัน
261 especially อิซเป๊ชลิ โดยเฉพาะ
262 even อี๊เวิน แม้ว่า
263 evening อี๊ฝนิง ตอนค่ำ
264 event อิเว็นท เหตการณ์
265 ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
266 every เอ๊ฝริ ทุกๆ
267 exact อิกแส๊คท ที่แท้จริง
268 example อิกซามเพิล ตัวอย่าง
269 except อิกเซ็พท ยกเว้น
270 exercise เอ็คซะไซส การออกกำลังกาย
271 expect อิกซเป็คท คาดหมาย
272 expensive อิกซเป็นซิฝ ราคาแพง
273 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด F

275 face เฟส หน้า
276 fact แฟ็คท ข้อเท็จจริง
277 fair แฟ ยุติธรรม
278 fall ฟอล ตก
279 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
280 famous เฟ็มัส มีชื่อเสียง
281 far ฟา ไกล
282 farm ฟาม ฟาร์ม
283 farmer ฟ๊าเมอะ เกษตรกร
284 fast ฟาสท เร็ว
285 fat แฟ็ท อ้วน
286 father ฟาเธอะ พ่อ
287 favorite เฟ็ฝริท ที่ชื่นชอบ
288 fear เฟีย กลัว
289 feather เฟ็ทเธอ ขน
290 feed ฟีด ป้อนอาหาร
291 feel ฟีล รู้สึก
292 feet ฟีท เท้า
293 few ฟิว สองสาม
294 field ฟีลด ทุ่ง
295 fight ไฟท ต่อสู้
296 figure ฟิกเกอะ รูปร่าง
297 fill ฟิล เติม
298 final ไฟ๊นัล สุดท้าย
299 find ไฟนด พบ
300 fine ไฟน ดี
301 finger ฟิงเกอะ นิ้ว
302 finish ฟินนิช จบ
303 fire ไฟร ไฟ
304 first เฟิสท แรก
305 fish ฟิช ปลา
306 fit ฟิท  พอดี
307 five ไฟฝ ห้า
308 flag แฟลก ธง
309 flat แฟลท เรียบ, แบน
310 floor ฟลอ พื้น
311 flow ฟโล ไหล
312 flower เฟลาเวอะ ดอกไม้
313 fly ฟลาย บิน
314 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
315 food ฟูด อาหาร
316 foot ฟุท เท้า
317 for ฟอ สำหรับ
318 force ฟอซ บังคับ, แรง
319 forest ฟ๊อเร็สท ป่า
320 form ฟอม รูปแบบ
321 four ฟอ สี่
322 forward ฟ๊อเวิด ไปข้างหน้า
323 free ฟรี เปล่า, อิสระ
324 fresh เฟร็ช ใหม่, สดชื่น
325 fridge ฟริจ ตู้เย็น
326 friend เฟรนด เพื่อน
327 from ฟรอม จาก
328 front ฟรั๊น ข้างหน้า
329 fruit ฟรูท ผลไม้
330 full ฟุล เต็ม
331 fun ฟัน สนุก
332 funny ฟั๊นนิ ตลก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ G

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ H

 • เร็วๆนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อยสุด 100 คำ

นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างคือ ศัพท์อังกฤษที่ใช้บ่อยสุดๆ 100 แรกครับ ลองศึกษาดูนะครับ

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง
2 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ
3 all ออล ทั้งหมด
4 an แอน หนึ่ง
5 and แอนด และ
6 are อา เป็น อยู่ คือ
7 as แอส ราวกับ, เพราะว่า
8 at แอท ที่
9 be บี เป็น อยู่ คือ
10 big บิก ใหญ่
11 but บัท แต่
12 by บาย โดย
13 can แคน สามารถ
14 do ดู ทำ
15 down ดาวน ลง
16 father ฟ๊าเดอะ พ่อ
17 first เฟิสท ที่หนึ่ง
18 for ฟอ สำหรับ
19 from ฟรอม จาก
20 good กุด ดี
21 hate เฮท เกลียด
22 have แฮฝ มี
23 he ฮี เขา
24 her เฮอ หล่อน
25 him ฮิม เขา
26 his ฮิส ของเขา
27 I ไอ ฉัน
28 if อิฟ ถ้า
29 in อิน ใน
30 into อินทู ไปใน
31 is อิส เป็น อยู่ คือ
32 it อิท มัน
33 just จัสท เพิ่งจะ, เพียงแค่
34 like ไลค ชอบ
35 listen ลิ๊สซึนด ฟัง
36 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
37 love ลัฝ รัก
38 make เมค ทำ
39 man แมน ผู้ชาย
40 many เม็นนิ มาก
41 may เม อาจจะ
42 more มอ มากกว่า
43 most โมสท ที่สุด
44 mother มั๊ธเดอะ แม่
45 my มาย ของฉัน
46 near เนีย ใกล้
47 no โน ไม่
48 not น็อท ไม่
49 now นาว ตอนนี้
50 of ออฟ ของ
advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

2 Comments

 1. Napaporn

  อยากทราบว่าหากใช้บทเรียนของเว็บนี้สอนนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น
  ควรเรียงลำดับบทเรียนในการสอนโดยเริ่มจากบทไหนไปสู่บทไหน จึงจะต่อเนื่องและได้ผลมากที่สุดค่ะ

  ขอบคุณคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ที่ดีและมีประโยชน์เช่นนี้มากๆนะคะ เพราะบทเรียนแบบนี้หายากมากโดยเฉพาะของคนไทยค่ะ

  ด้วยความเคารพ
  นภาพร

  1. Teacher

   สำหรับคนที่ยังไม่เก่งให้เรียนคำศัพท์ตามหมวดหมู่ ควบคู่บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆครับ

Leave A Comment?