คำศัพท์ spelling bee 3 พยางค์ สำหรับ ม.ต้น ม. ปลาย ชุดที่ 1

คำศัพท์ spelling bee 3 พยางค์ชุดนี้ คัดจากคำศัพท์ที่ใช้บ่อยชุดแรก ดูแล้วเป็นคำศัพท์ที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมครับ ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย และประถมระดับปลายด้วยครับ ถึงแม้จะมี 3 พยางค์ก็จริง แต่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นค่อนข้างบ่อยครับ มาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง

คำศัพท์ spelling bee

>> ดาวน์โหลดคำศัพท์ ชุดที่ 1 จำนวน 90 คำ

 ตัวอย่างคำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee 3 พยางค์
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 government เกิ๊ฝเฝินเมินท รัฐบาล
2 possible พ๊อสเสอะเบิล เป็นไปได้
3 interest อิ๊นเทอะเร็สท สนใจ
4 interesting อิ๊นเทอะเร็สติง น่าสนใจ
5 national เน๊เชินเนิล ระดับชาติ
6 president เพร๊ซิเดินท ประธานาธิบดี
7 business บิ๊สนิส ธุรกิจ
8 several เซ๊ฝเริล หลาย
9 important อิมพ๊อเทินท สำคัญ
10 development ดิเว๊ลเลิพเมินท การพัฒนา
11 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์
12 different ดิ๊ฟเฟอะเรินท แตกต่าง
13 information อินเฟอะเม๊เชิน ข้อมูล
14 history ฮิ๊สทริ ประวัติศาสตร์
15 probably พร๊อเบอะบลิ น่าจะ
16 anything เอ๊นนิธิง สิ่งใดๆ
17 available เออะเว๊เลอะเบิล ว่าง
18 already ออลเร๊ดดิ แล้ว
19 economic อิคเคอะน๊อมิค เชิงเศรษฐกิจ
20 position เพอะซิ๊เชิน ตำแหน่ง
21 together เทอะเก๊เดอะ ด้วยกัน
22 political เพอะลิ๊ททิเคิล เชิงการเมือง
23 community เคอะมิ๊วเนอะทิ ชุมชน
24 necessary เน๊ซเซิสเซะริ จำเป็น
25 society เซอะไซ๊เยอะทิ สังคม
26 organize อ๊อเกอะไนส จัดการ
27 department ดิพ๊าทเมินท แผนก
28 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
29 industry อิ๊นเดิสตริ อุตสาหกรรม
30 particular เพอะทิ๊คคิวเลอะ เฉพาะ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 219

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *