Menu

คุณมาจากไหน Where are you from? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Where are you from?” อ่านว่า แว อา ยู ฟรอม แปลว่า คุณมาจากไหน เอาไว้ถามถิ่นฐานบ้านเกิดว่ามาจากที่ใด

นอกจากนี้ยังมีอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกัน และใช้แทนกันได้ คือ

Where do you come from? ( แว ดู ยู คัม ฟรอม)

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *