Menu

คุณสบายดีไหม How are you? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ ” How are you?” อ่านว่า ฮาว อา ยู. แปลว่า คุณ เป็น อย่างไร หรือสำนวนไทยๆคือ คุณสบายดีไหม เอาไว้ถามทุกข์สุขกัน

นอกจาก How are you? ยังสามารถใช้สำนวนอื่นๆอีกก็ได้ เช่น

How are you doing? (ฮาว อา ยู ดู๊อิง)
How are you going? (ฮาว อา ยู โก๊อิง)
How are things? (ฮาว อา ธิงส)
และอื่นๆ

ตัวอย่างด้านบนล้วนมีความหมายว่า สบายดีไหม เช่นเดียวกัน
แต่ How are you? เป็นสำนวนมาตรฐานที่รู้จักกันดี

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *