Menu

ฉันชื่อเจน My name is Jane วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ ” My name is Jane?” อ่านว่า มาย เนม อิส เจน. แปลว่า ชื่อ ของฉัน คือ เจน หรือสำนวนไทยๆคือ ฉันชื่อเจน

 My name is Jane. สามารถแทนด้วยสำนวนนี้

 I’m Jane. (ไอม เจน) ฉันคือเจน แปลเป็นไทยคือ ฉันชื่อเจน

คำว่า Jane สามารถแทนชื่อของคุณได้เลย ไม่ว่าจะเป็น

 My name is Somchai. 

 I’m Somchai.

ทั้งสองสำนวนนี้มีความหมายเดียวกัน

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *