Menu

ฉันมาจากอังกฤษ I’m from England. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m from England.” อ่านว่า ไอม ฟรอม อิ๊งเลินดึ แปลว่า ฉันมาจากอังกฤษเอาไว้ตอบรับถ้ามีคนถามถึงถิ่นกำเนิด

สามารถเปลี่ยนจาก England เป็นประเทศอื่นๆได้ เช่น

I’m from Thailand.
ไอม ฟรอม ไท๊แลนดึ
ฉัน มาจาก ประเทศไทย

ศึกษาคำศัพท์ประเทศต่างๆ คลิก

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *