Menu

ฉันรักคุณ I love you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I love you.” อ่านว่า ไอ ลัฝ ยู แปลว่า ฉันรักคุณ คนไทยรู้มักอ่านว่า ไอ เลิฟ ยู คำว่า love เป็นเสียงกึ่งระหว่าง ลัฝ และ เลิฝ แต่ออกเสียงว่า ลัฝ จะใกล้เคียงกว่า

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *