Menu

ฉันอายุ 25 ปี I’m 25 years old. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m 25 years old.” อ่านว่า ไอม เทว็นทิ ไฟฝ เยียส โอลดึ  แปลว่า ฉันอายุ 25 ปี เอาไว้ตอบคำถามเมื่อมีคนถามอายุเรา ตัวเลข 25 ให้เป็นเป็นอายุจริงของเรา

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *