ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานสาธารณสุขมีตำแหน่งอะไรบ้าง

รวมตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อตำแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศของเรา มาดูกันสิว่าในหน่วยงานดังกล่าวมีตำแหน่งอะไรกันบ้าง และเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษสาธารณสุข

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในกระทรวงสาธารณสุข

ทีชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทย
1Audio-Visual Officerเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2Civil Works Technicianนายช่างโยธา
3Dental Assistantเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4Dentistทันตแพทย์
5Directorผู้อำนวยการ
6Director (Physician)ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)
7Dissemination Technical Officerนักวิชาการเผยแพร่
8Electricianนายช่างไฟฟ้า
9Executiveนักบริหาร
10Finance and Accounting Analystนักวิชาการเงินและบัญชี
11Finance and Accounting Officerเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12Foreign Relations Officerนักวิเทศสัมพันธ์
13General Administration Officerนักจัดการงานทั่วไป
14General Service Officer 
  หรือ Office Clerkเจ้าพนักงานธุรการ
15Graphic Designerนายช่างศิลป์
16Human Resource Officerนักทรัพยากรบุคคล
17Internal Auditorนักวิชาการตรวจสอบภายใน
18Legal Officerนิติกร
19Librarianบรรณารักษ์
20Library Service Officerเจ้าพนักงานห้องสมุด
21Mechanicนายช่างเครื่องกล
22Medical Photographerช่างภาพการแพทย์
23Medical Physicianแพทย์
24Medical Scientistนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
25Medical Statistics Technicianเจ้าพนักงานเวชสถิติ
26Medical Technician Assistant 
  หรือ Medical Science Technicianเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
27Medical Technologistนักเทคนิคการแพทย์
28Nutrition Officerโภชนากร
29Nutritionistนักโภชนาการ
30Pharmaceutical Assistant 
 หรือ  Pharmacy Technicianเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
31Pharmacistเภสัชกร
32Physiotherapistนักกายภาพบำบัด
33Plan and Policy Analystนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34Nurse Assistantผู้ช่วยพยาบาล
35Prosthetic and Orthotic Technicianช่างกายอุปกรณ์
36Psychologistนักจิตวิทยา
37Public Health Officerเจ้าพนักงานสาธารณสุข
38Public Health Technical Officerนักวิชาการสาธารณสุข
39Public Relations Officerนักประชาสัมพันธ์
40Radiographer Technicianเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
41Radiological Technologistนักรังสีการแพทย์
42Registered Nurseพยาบาลวิชาชีพ
43Social Workerนักสังคมสงเคราะห์
44Statistical Officerเจ้าพนักงานสถิติ
45Statisticianนักวิชาการสถิติ
46Supply Analystนักวิชาการพัสดุ
47Supply Officerเจ้าพนักงานพัสดุ
48Technical Nurseพยาบาลเทคนิค
49Technicianนายช่างเทคนิค
50Veterinarianนายสัตวแพทย์
51Vocational Therapy Technicianเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 21

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *