ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานสาธารณสุขมีตำแหน่งอะไรบ้าง

0
504

รวมตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อตำแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศของเรา มาดูกันสิว่าในหน่วยงานดังกล่าวมีตำแหน่งอะไรกันบ้าง และเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษสาธารณสุข

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในกระทรวงสาธารณสุข

ที ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
1 Audio-Visual Officer เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2 Civil Works Technician นายช่างโยธา
3 Dental Assistant เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4 Dentist ทันตแพทย์
5 Director ผู้อำนวยการ
6 Director (Physician) ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)
7 Dissemination Technical Officer นักวิชาการเผยแพร่
8 Electrician นายช่างไฟฟ้า
9 Executive นักบริหาร
10 Finance and Accounting Analyst นักวิชาการเงินและบัญชี
11 Finance and Accounting Officer เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12 Foreign Relations Officer นักวิเทศสัมพันธ์
13 General Administration Officer นักจัดการงานทั่วไป
14 General Service Officer
 หรือ Office Clerk เจ้าพนักงานธุรการ
15 Graphic Designer นายช่างศิลป์
16 Human Resource Officer นักทรัพยากรบุคคล
17 Internal Auditor นักวิชาการตรวจสอบภายใน
18 Legal Officer นิติกร
19 Librarian บรรณารักษ์
20 Library Service Officer เจ้าพนักงานห้องสมุด
21 Mechanic นายช่างเครื่องกล
22 Medical Photographer ช่างภาพการแพทย์
23 Medical Physician นายแพทย์
24 Medical Scientist นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 Medical Statistics Technician เจ้าพนักงานเวชสถิติ
26 Medical Technician Assistant
 หรือ Medical Science Technician เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
27 Medical Technologist นักเทคนิคการแพทย์
28 Nutrition Officer โภชนากร
29 Nutritionist นักโภชนาการ
30 Pharmaceutical Assistant
หรือ  Pharmacy Technician เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
31 Pharmacist เภสัชกร
32 Physiotherapist นักกายภาพบำบัด
33 Plan and Policy Analyst นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34 Prosthetic and Orthotic Technician ช่างกายอุปกรณ์
35 Psychologist นักจิตวิทยา
36 Public Health Officer เจ้าพนักงานสาธารณสุข
37 Public Health Technical Officer นักวิชาการสาธารณสุข
38 Public Relations Officer นักประชาสัมพันธ์
39 Radiographer Technician เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
40 Radiological Technologist นักรังสีการแพทย์
41 Registered Nurse พยาบาลวิชาชีพ
42 Social Worker นักสังคมสงเคราะห์
43 Statistical Officer เจ้าพนักงานสถิติ
44 Statistician นักวิชาการสถิติ
45 Supply Analyst นักวิชาการพัสดุ
46 Supply Officer เจ้าพนักงานพัสดุ
47 Technical Nurse พยาบาลเทคนิค
48 Technician นายช่างเทคนิค
49 Veterinarian นายสัตวแพทย์
50 Vocational Therapy Technician เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

 

CR: กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ