ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อตำแหน่งงานแผนกต่างๆในบริษัท 108 ตำแหน่ง

0
2350

รวมตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อตำแหน่งงานต่างๆ แผนกต่างๆในบริษัททั่วๆไปจำนวน  108 ตำแหน่ง ไม่น่าเชื่อว่าแค่ตำแหน่งงาน HR ก็มีหลากหลายตำแหน่งจนนับไม่หวาดไม่ไหว ถ้ารวมตำแหน่งงานที่อยู่ในหน่วยงานราชการด้วยแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีกันมากสักเท่าไหร่กัน

ตำแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ

 

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ 108 ตำแหน่ง

บางคนอาจะรู้จักคำศัพท์กันดีอยู่แล้วว่าแต่ละคำแปลว่าอะไร แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาคำเหล่านี้มารวมกันเป็นชื่อตำแหน่งต่างๆ บางตำแหน่งเราอาจไม่คุ้น และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าทีในแผนกที่ทำงานในบริษัท ต้องทำอะไรบ้าง อยากจะรู้ว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้าง ก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเอาเองนะครับ พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าเรารู้จักกันกี่คำ

ตำแหน่งงานหมวด A

 Accounting  Managerอะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Accounting Officerอะเค๊าทิง อ๊อฟิสเซอะพนักงานบัญชี
 Accounting Supervisorอะเค๊าทิง ซู๊เพอะไวเซอะหัวหน้าฝ่ายบัญชี
 Administrative Assistantเอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ อะซิ๊สเตินทเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 Administrative Managerเอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 Air Hostessแอ โฮ๊สเต็สแอร์ โอสเตส
 Architectอ๊าคิเท็คทสถาปนิก
 Art Directorอาท ได๊เร็คเทอะผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 Assistant Accounting Managerอะซิ๊สเตินท อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Audio Video Engineerอ๊อดิโอ วิ๊ดิโอ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
 Auditorอ๊อดิเทอะ ผู้ตรวจสอบบัญชี
 AutoCAD Designerอ๊อโทแคด ดิไซ๊เนอะ ผู้ออกแบบ AutoCAD

ตำแหน่งงานหมวด B

 Bank Clerkแบ๊งเคลิค พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bank Tellerแบ็ง เท็ลเลอะ พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bill Collectorบิล ค็อลเล็คเทอะ พนักงานเก็บบิล/เงิน
 Billing Officerบิ๊ลลิง อ๊อฟิสเซอะ พนักงานเก็บเงิน
 Bond & Stock Brokerบอน แอน สต็อค โบร๊เคอะ นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
 Budgeting Managerบั๊ดเจ็ททิง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ
 Business Analystบิ๊สนิส แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 Business Consultantsบิ๊สนิส เคินซั๊ลเทินท ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ตำแหน่งงานหมวด C

 Cabin Crewเค๊บิน ครูลูกเรือ
 Chief Accountantชีฟ อะเค๊าเทินทสมุห์บัญชี
   Chief Executive Officerชีฟ เอ็แซ็คคิวทิฝ อ๊อฟิสเซอะผู้บริหารระดับสูง
 Civil Engineerซิเวิล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรโยธา
 Color Technicianคั๊ลเลอะ เท็คนิ๊เชิน ช่างเทคนิคทางด้านสี
 Commercial Credit Officerคัมเม๊อเชิล เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
 Computer Animatorคอมพิ๊วเทอะ แอนนิเม๊เทอะ ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 Contracts Managerค็อนแทร็ค แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
 Costing Managerค๊อสติง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
 Credit Analystเคร๊ดิท แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ
 Credit Controlเคร๊ดิท เคินโทร๊ล ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
 Credit Controllerเคร๊ดิท เคินโทร๊ลเลอะ ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ
 Customer Relationship Managerคัสเติมเมอะ ริเล๊เชินชิพ แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Relationship Officerคัสเติมเมอะ ริเล๊เชินชิพ อ๊อฟิสเซอะ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Services Managerคัสเติมเมอะ เซ๊อวิส แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 Customer Services Officerคัสเติมเมอะ เซ๊อวิส อ๊อฟิสเซอะ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

ตำแหน่งงานหมวด D

 Design Engineerดิไซ๊น์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรด้านการออกแบบ
 Document Controllerด็อคคิวเมิน เอ็นจิเนี๊ย พนักงานฝ่ายเอกสาร
 Driverไดร๊ฝเวอะ พนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานหมวด F

 Economistอิค็อนเนอะมิสท นักเศรษฐศาสตร์
 Electric Engineerอิเล็คทริค เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรไฟฟ้า
Electricianอิเล็คทริ๊เชินช่างไฟฟ้า
 Electronics Engineerอิเล็คทรอนิคส เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 Environmental Engineerเอ็นไวเรินเม็นเทิล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 Executive Secretaryอิคเซ็คคิวทิฝ เซ็คเคริททริ เลขานุการผู้บริหาร
 External Auditอิกซเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานหมวด F

 Fashion Designerแฟ๊เชิน ดิไซ๊เนอะ นักออกแบบเสื้อผ้า
 Field Control Officerฟีล คันโทร๊ล อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
 Field technicianฟลี เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่สนาม
Financial Analystไฟแน๊นเชิล แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
 Financial Controllerไฟแน๊นเชิล คันโทร๊ลเลอะ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน
 Financial Plannerไฟแน็นเชิล แพล๊นเนอะ เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
 Financial Researchไฟแน็นเชิล ริเซิ๊ช ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
 Flight Attendantฟไล๊ท อะเท็นเดินท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 Foremanฟ๊อเมิน หัวหน้าคนงาน
 Fund Managerฟันดึ แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการกองทุน

ตำแหน่งงานหมวด G


 Ground Crewกราวดึ ครู พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
 Guardกาด พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานหมวด H

 Housekeeperเฮาส์คีพเพอะ พนักงานทำความสะอาด
Human Resource Managerฮิ๊วเมิน ริซ๊อส แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานหมวด I

 Industrial Engineerอินเดิ๊สเตรียล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอุตสาหกรรม
 Interior Designerอินเที๊ยเรีย ดิไซ๊เนอะ มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
 Internal Auditอินเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายนอก
 Investment Portfolio Managerอินเว็สทเมิน พอทโฟ๊ลิโอ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการการลงทุน
 Investment Specialistsอินเว็สทเมิน สเป๊เชิลลิสท ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
 Invoice Officerอิ๊นวอยซ์ พนักงานออกใบเสร็จ

ตำแหน่งงานหมวด L

 Land Surveyorแลนดึ เซอเว๊เยอะ พนักงานรังวัด
 Leasing Officerลีสซิง อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
 Loan Credit Officerโลน เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้

ตำแหน่งงานหมวด M

 Maidเมด แม่บ้าน
 Maintenance & Repair Technicianเม๊นเทอะเนินซ แอน ริแพ เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
 Makeup Aristเมคคัพ อ๊าทิสท ช่างแต่งหน้า
 Market Risk Managerม๊าคิท ริสค แม็นนิจเจอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Market Risk Officerม๊าคิท ริสค อ๊อฟิสเซอะผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Mechanicเมอะแค๊นิค ช่างเครื่อง
 Mechanical Engineerเมอะแค๊นิเคิล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรเครื่องกล
 Medical Social Workerเม็ดดิเคิล โซ๊เชิล เวิคเคอะ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
 Messengerเม็สเซินเจอะ คนส่งเอกสาร
 Modelsม๊อดเดิลส นายแบบ/ นางแบบ

ตำแหน่งงานหมวด O

 Office Clerkอ๊ฟฟิส เคลิคเสมียนประจำสำนักงาน
 Operatorอ็อพเพอะเร๊เทอะ พนักงานรับโทรศัพท์

ตำแหน่งงานหมวด P

 Pilotไพ๊เลิท นักบิน
 Plumberพลั๊มเมอะ ช่างปะปา
 Programme Assistantโพร๊แกรม อะซิสเตินท ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
 Project Financeโพร๊เจ็คท ไฟ๊เนินซ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน

ตำแหน่งงานหมวด Q

 Quantity Surveyorคว๊อลิทิ เซอเว๊เยอะ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

ตำแหน่งงานหมวด R

 Receptionistริเซ็พเชินนิสท พนักงานต้อนรับ
 Rehabilitation Officerรีอะบิลิเท๊เชิน อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
 Repair & Maintenance Engineerริแพ๊ แอน เม๊นทะเนินซ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานหมวด S

 Safety Officerเซ๊ฟทิ  อ๊ฟฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
 Sales Administratorเซลส์ เอิดมินนิสเตร๊เทอะธุรการฝ่ายขาย
 Sales Assistantเซลส์ อะซิสเตินท ผู้ช่วยพนักงานขาย
 Sales Coordinatorเซลส์ โคออดิเน๊เทอะ ผู้ประสานงานขาย
 Sales Engineerเซลส์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรฝ่ายขาย
 Secretaryเซ็คเคริททริ เลขานุการ
 Self Managerเซ็ลฟ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการส่วนตัว
 Senior Accountantซี๊เนีย อะเค๊าเทินท พนักงานบัญชี
 Senior Accounting Managerซี๊เนีย อะเค๊าทิง แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Senior Community Development Officerซี๊นเนีย คัมมิ๊วนิทิ ดิเว็ลเลิพเมินท ออฟิเซอะ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 Service Technicianเซ๊อวิส เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Stewardสตู๊เวิดสจ๊วด
 Structural Engineerสตรั๊คเชอะเริล เอ็นจิเนีย วิศวกรด้านโครงสร้าง

ตำแหน่งงานหมวด T

 Tax Officerแท็กซ อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 Technical Service Adviserเท็คนิ๊เชิน เซ๊อวิส เอิดไว๊เซอะ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Telecommunication Engineerเทเลคัมมิวนิเค๊เชิน เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรโทรคมนาคม
 Treasurerเทร๊เชอะเรอะ เหรัญญิก

ตำแหน่งงานหมวด W

 Waiterเว๊ทเทอะ บริกรชาย
 Waitressเว็ททริส บริกรหญิง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษบางคำก็คุ้นแต่ไม่รู้ว่าเขานำมารวมกันเป็นชื่อตำแหนงงานใช่ไหมครับ และมีบางคำที่ไม่รู้จักเลยก็มี แต่ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องจำทั้งหมดนี้หรอกคับ เอาแค่สำคัญๆก็พอ

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....