Menu

นามเอกพจน์ นามพหูพจน์ นามที่ไม่เปลี่ยนรูป

เอาละสิทีนี้ ทำไมไวยากรณ์ฝรั่งถึงเป็นแบบนี้ ไม่ต้องบ่นนะครับ ของไทยก็มีข้อยกเว้นหลายอย่างเหมือนกันนั่นแหละ

คำนามต่อไปนีมีไม่มีการเปลี่ยนรูป ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์
โน๊ตช่วยจำ ….. ปลา กวาง และแกะ เป็นเพื่อนกัน ทุกวันพวกมันจะเล่นน้ำกับปลาแซลมอนและปลาเฮอริง

เอกพจน์คำแปลพหูพจน์คำแปล
fishปลาfishปลาหลายตัว
deerกวางdeerกวางหลายตัว
sheepแกะsheepแกะหลายตัว
salmonปลาแซลมอนsalmonปลาแซลมอนหลายตัว
herringปลาเฮอริงherringปลาเฮอริงหลายตัว

อ้าวยุ่งละทีนี้ แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่ตัว??? ก็สังเกตบริบทของประโยคเอา เช่น

Fish are swimming very fast.

ฟิช อา สวิมมิง เวริ ฟาสท

ปลา หลายตัว กำลังว่าวน้ำ เร็ว มาก

A big fish is eating a worm.

อะ ฟิช อิส อีททิง อะ เวอม

ปลาตัวหนึ่ง กำลัง กิน หนอน

  • ข้อควรจำ และต้องจำไว้ด้วย

ten fish ปลา สิบ ตัว

ten fishes ปลา สิบ ชนิด

There are ten fish in this pond. มีปลาสิบตัวในบ่อนี้

There are ten fishes in this pond. มีปลาสิบชนิดในบ่อนี้

ถ้านับเป็นชนิดให้เติม es ถ้านับเป็นตัวไม่ต้องเติมนะครับ

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

advertisement

.

Comments

Comments

7 Comments
  1. อย่ามั่วๆ April 30, 2013 / Reply
    • Teacher May 1, 2013 / Reply
  2. ชอบมาก May 10, 2013 / Reply
    • Teacher May 17, 2013 / Reply
  3. ชอบมาก May 27, 2013 / Reply
  4. ชอบมาก May 27, 2013 / Reply
  5. พรรณิภา December 26, 2016 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *