skip to Main Content

มรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างแปลใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ

ใบมรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าลำพังให้เดาคงเดายากนะ มรณะ แปลว่าตาย ใช้คำว่า die หรือเปล่า แล้วบัตร มันใช่ card มั๊ย คำตอบคือไม่ใช่เลยครับ คำว่ามรณบัตรภาษาอังกฤษคืออะไรมาดูกันดีกว่า

ใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ


มรณบัตร ภาษาอังกฤษ

ใบมรณบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า death certificate น่าจะแปลว่าใบประกาศความตายนะ ดูจากคำศัพท์

  • death แปลว่า ความตาย
  • certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ

ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ death certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นตายแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบมรณบัตร นั่นเอง

His death certificate states that he died from cancer.
ใบมรณบัตรของเขาระบุว่าเขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

The death certificate records the time of death as 8.30 am.
ใบมรณบัตรบันทึกไว้ว่าเวลาที่เสียชีวิตคือเวลา 8.30 น.

Death certificates are needed for life insurance payouts. 
ใบมรณบัตรจำเป็นต้องใช้ในการจ่ายเงินประกันชีวิต

ตัวอย่างใบมรณบัตรจากกงสุลadvertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *