Menu

ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Nice to meet you.” อ่านว่า ไนซ ทุ มีท ยู แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก ไว้กล่าวแสดงความยินดีหลังจากที่ทำความรู้จักกันไปแล้ว

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *